Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - MSA

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - MSA

34 ภาษาไทย

34 ภาษาไทย บทนำ ไดรเปาผม Philips SalonDry Control ออกแบบพิเศษเพื่อตอบสนองการเปา และจัดแตงทรงผมไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเสนผมนมสลวยในเวลาอันรวดเร็ว ดวยระบบแยกการตั้งคาลมเปาและอุณหภูมิ นอกจากนี้ ไดรเปาผมยังมาพรอ มลมเปาเทอรโบและลมเย็น ชวยใหคุณจัดแตงทรงผมสวยเงางาม ไดในแบบที่ตองการ คุณสามารถแวะเยี่ยมชมเว็บไซตของเราไดที่ www.philips.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑนี้หรือผลิตภัณฑ อื่นๆ ของฟลิปส A B C D - - - E - - - F G H I J K L สวนประกอบ (รูปที่ 1) ตะแกรงทางลมออก ปุ่มลมเย็น ปุ่มเทอรโบสำหรับลมเปาพิเศษ สวิตชเลื่อนปรับระดับลมเปา O = ปด I = ลมเปาออนเพื่อจัดแตงทรงโดยเฉพาะ II = ลมเปาแรงเพื่อเปาผมแหงอยางรวดเร็ว สวิตชเลื่อนปรับระดับอุณหภูมิ 6 จัดแตงทรงผมดวยลมรอน 5 จัดแตงทรงผมดวยลมอน 4 จัดแตงทรงผมดวยลมเย็น สวิตชเลื่อนปรับระดับประจุไฟฟา (เฉพาะรน HP4983/HP4982 เทานั้น) หวงสำหรับแขวน ตะแกรงชองอากาศเขาถอดออกได สัญญาณไฟไอออน (เฉพาะรน HP4983/HP4982 เทานั้น) หัวเปากระจายลม (เฉพาะรน HP4983/HP4981 เทานั้น) หัวเปาปรับทิศทางลม หวีจัดแตงทรงผม (เฉพาะรน HP4984 เทานั้น) ขอควรจำ ควรอานคมืออยางละเอียดกอนใชงานและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในครั้งตอไป อันตราย - ควรเก็บเครื่องใหหางจากน หามใชเครื่องใกลหรือเหนือนในหองน ในอางอาบน หรืออางซิงค เมื่อใชงานในหองน ควรถอดปลั๊กไฟออกหลังจากใชงานเสร็จแลว เพราะเครื่องที่อยใกลกับนอาจกอใหเกิดอั นตรายไดแมคุณปดสวิตชการทำงานของเครื่องแลว - หามแหยวัตถุที่ทำดวยโลหะเขาไปในตะแกรงชองลม เพื่อปองกันไฟดูด - หามใชอุปกรณเสริม หรือชิ้นสวนที่ผลิตโดยผผลิตรายอื่น หรือบริษัทที่ฟลิปสไมไดแนะนำ การรับประกันจะเป นโมฆะทันที หากคุณใชอุปกรณเสริม หรือชิ้นสวนดังกลาว

ภาษาไทย 35 คำเตือน - กอนใชงานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑวาตรงกับแรงดันไฟที่ใชภายในบานหรือไม - ตรวจสอบสายไฟอยางสมเสมอ หามใชอุปกรณหากปลั๊กไฟหรือตัวเครื่องชำรุด - หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟลิปส หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจากฟลิปส หรือบุคคลที่ผานการ อบรมจากฟลิปสดำเนินการเปลี่ยนให เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได - ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและ ความรความเขาใจ นำอุปกรณนี้ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำแนะนำในการใชงานโ ดยผที่รับผิดชอบในดานความปลอดภัย - เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำอุปกรณนี้ไปเลน ขอควรระวัง - เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนำใหคุณติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ติดตั้งสำหรับคำแนะ นำ - หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง - หากไดรเปาผมรอนเกินไป เครื่องจะปดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กไฟออกแลวทิ้งไวประมาณ 1-2 นาทีเ พื่อใหเย็นลงกอนเปดใชไดรเปาผมอีกครั้ง ตรวจดูวาไมมีเสนผมหรือเสนขนอุดตันตะแกรงชองลมของไดรเปาผ ม - ปดสวิตชเครื่องทุกครั้งกอนวางเครื่อง แมจะเพียงชั่วขณะ - ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใชงาน - หามพันสายไฟรอบเครื่อง - คุณอาจไดกลิ่นแปลกปลอมขณะใชงานไดรเปาผม ซึ่งกลิ่นดังกลาวเกิดจากการทำปฏิกิริยาของไอออน ไมเปนอันต รายตอรางกายแตอยางใด (เฉพาะรน HP4983/HP4982 เทานั้น) - หามแหยวัตถุโลหะเขาไปในเครื่องกำเนิดประจุไฟฟา (เฉพาะรน HP4983/HP4982 เทานั้น) Electromagnetic fields (EMF) ผลิตภัณฑของฟลิปสไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำ แนะนำในคมือนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน การใชงาน การเปาผมแหง 1 เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนัง 2 เลือกการตั้งคาลมเปาที่ตองการเพื่อเปดเครื่อง - ตั้งสวิตชเลื่อนปรับระดับไปที่การตั้งคาลมเปา II เพื่อเปาผมแหงแบบเร็วพิเศษ - ตั้งสวิตชเลื่อนปรับระดับไปที่การตั้งคาลมเปา I เพื่อเปาผมสั้นใหแหงหรือจัดแตงทรงผม เคล็ดลับ: คุณสามารถใชปุ่มเทอรโบเพื่อใชลมเปาพลังแรงพิเศษไดเชนกัน 3 ตั้งสวิตชเลื่อนปรับระดับอุณหภูมิไปที่จัดแตงทรงผมดวยลมเย็น ลมอน หรือลมรอน