Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - RON

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - RON

112 Srpski Odlaganje

112 Srpski Odlaganje Uređaj posle upotrebe uvek isključite iz napajanja. Nemojte da namotavate kabl za napajanje oko aparata. 1 Stavite aparat na sigurno mesto i ostavite ga da se ohladi. Aparat se može odložiti kačenjem o kukicu. - Zaštita okoline Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 13). Garancija i servis Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Rešavanje problema Ako tokom upotrebe fena iskrsnu problemi koje niste u stanju da rešite na osnovu priloženih informacija, obratite se najbližem servisnom centru ili centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji. Problem Aparat uopšte ne radi. Rešenje Možda utičnica u koju je priključen aparat nije pod naponom. Proverite da li napajanje funkcioniše. Možda se aparat pregrejao i sam isključio. Isključite aparat iz utičnice i ostavite ga nekoliko minuta da se ohladi. Pre nego što ga ponovo uključite, proverite da rešetka nije blokirana prašinom, kosom itd.

Srpski 113 Problem Rešenje Aparatu možda ne odgovara napon na koji je priključen. Vodite računa da napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne električne mreže. Možda je kabl za napajanje aparata u kvaru. Da bi se izbegla opasnost, glavni kabl u slučaju oštećenja treba da zameni kompanija Philips, servisni centar ovlašćen od strane kompanije Philips ili osoba sa odgovarajućim kvalifikacijama.