Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - LAV

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - LAV

32 Eesti Hoidmine Võtke

32 Eesti Hoidmine Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. 1 Pange seade ohutusse kohta ning laske maha jahtuda. Hoiustamiseks riputage seade riputusaasa abil. - Keskkonnakaitse Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Seda tehes aitate keskkonda säästa (Jn 13). Garantii ja hooldus Kui vajate infot või on teil mõni probleem, külastage Philipsi veebisaiti aadressil www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge kohaliku Philipsi toodete edasimüüja poole või võtke ühendust Philipsi Domestic Appliances and Personal Care BV teenindusosakonnaga. Veaotsing Kui fööniga tekivad probleemid ja te ei suuda neid allpooltoodud info abil lahendada, pöörduge lähima Philipsi hoolduskeskuse või oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskuse poole. Häire Seade ei hakka tööle. Lahendus Võib-olla seinakontaktis, kuhu seade on lülitatud, pole elektrivoolu. Kontrollige, kas elektrivõrgus on vool. Võib-olla on seade ülekuumenenud ja automaatselt väljalülitunud. Võtke seade elektrivõrgust välja ja laske mõned minutid jahtuda. Enne seadme taassisselülitamist kontrollige, ega õhuavad pole ummistunud ebemete, juuksekarvade jms.

Eesti 33 Häire Lahendus Võimalik, et seadme pinge ei vasta kasutatava elektrivõrgu pingele. Kontrollige, kas pinge, mis on märgitud seadme nimiandmete sildile, vastab kohaliku elektrivõrgu pingele. Võimalik, et seadme toitejuhe on vigastatud. Kui toitejuhe on vigastatud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsi hoolduskeskuses, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.