Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - LAV

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - LAV

68 Latviešu

68 Latviešu Uzglabāšana Pēc lietošanas vienmēr atslēdziet ierīci no sienas kontaktligzdas. Netiniet elektrības vadu ap ierīci. 1 Nolieciet ierīci drošā vietā un ļaujiet tai atdzist. Varat uzglabāt ierīci , piekarinot to aiz piekarināšanas cilpiņas. - Vides aizsardzība Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 13). Garantija un apkalpošana Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, griezieties pie Philips preču tirgotājiem vai Philips Sadzīves un personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienesta. Kļūmju novēršana Ja fēna darbībā rodas kļūmes, kuras Jūs nevarat novērst, izmantojot turpmāk minētos traucējummeklēšanas ieteikumus, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Philips apkopes centru vai Philips Pakalpojumu centru savā valstī. Problēma Ierīce nedarbojas. Atrisinājums Iespējams, kontaktligzda, kurai ir pievienota ierīce, nedarbojas. Pārliecinieties, ka kontaktdakša darbojas. Iespējams, ierīce ir pārkarsusi un automātiski izslēgusies. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist. Pirms atkārtoti ieslēdzat ierīci, pārbaudiet restītes un pārliecinieties, ka tās nav aizsprostotas ar pūkām, matiem u. tml.

Latviešu 69 Problēma Atrisinājums Iespējams, ierīce neatbilst spriegumam, kuram tā ir pievienota. Pārliecinieties, ka uz ierīces modeļa plāksnītes norādītais spriegums atbilst spriegumam jūsu mājā. Iespējams, ir bojāts ierīces elektrības vads. Lai izvairītos no bīstamām situācijām, bojāts elektrības vads jānomaina Philips pilnvarotā Philips servisa centrā vai tā nomaiņa jāuztic līdzīgi kvalificētiem speciālistiem.