Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA manera adequada els treballadors i treballadores en matèria d’accessibilitat, i a l’Institut de Persones amb Discapacitat, que és qui té les competències sobre l’accessibilitat a l’Ajuntament de Barcelona, perquè ho tinguessin en compte. En concret i en matèria d’accessibilitat urbanística cal dir que, tot i que la ciutat en el seu conjunt pot ser un bon exemple en el treball realitzat en la supressió de barreres arquitectòniques a l’espai públic i en el transport públic, i tot i que en aquest servei falten importants actuacions a fer, no es pot dir el mateix quant a la disponibilitat de jocs infantils plenament adaptats als espais públics. La dimensió de la trama urbana i la dispersió en aquesta de només 11 espais plenament adaptats, en la pràctica, exclou una gran part de la població resident potencialment usuària de la possibilitat de fer ús d’aquests tipus d’instal·lacions. És per això que, amb independència de disposar o no del reglament de la Llei 13/2014, la ciutat, per mitjà del seu Ajuntament, ha de fer un esforç més gran i intensiu per tal d’oferir un nombre substancialment més elevat de jocs infantils plenament adaptats als infants amb discapacitat i fer-ho realitat en el menor termini de temps possible. Els canvis demogràfics als quals es feia referència al començament d’aquest capítol previsiblement també han afectat i incrementat la demanda del servei de transport especial “porta a porta” i, per tant, es requereix, per part del consistori, una reflexió aprofundida sobre el seu futur i la prestació amb plenes garanties d’aquest, tenint present la possible dificultat afegida de l’aproximació de l’usuari amb discapacitat a la nova xarxa ortogonal de busos cada cop més extensa. 99 La nova Llei d’accessibilitat del 2014 ha de permetre millorar i seguir avançant cap a la plena universalitat de l’accessibilitat a Barcelona i a la seva ciutadania. En aquesta línia, des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona s’ha obert una investigació d’ofici que permeti analitzar i fer el seguiment de l’adaptació dels mecanismes, documents i plans a la nova normativa. La problemàtica de la tramitació de les targetes d’estacionament de vehicles per a persones discapacitades continua vigent, tot i l’esforç realitzat per l’Ajuntament per escurçar el termini màxim de tramitació de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat que estableix la normativa, i la informació que es dóna a la ciutadania no disposa de la qualitat suficient. A més, ens consta que el lliurament de la targeta INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA provisional prevista al Reial Decret 1056/2014 es fa amb criteris restrictius, cosa que frustra l’objectiu de la norma. En relació amb les sancions derivades del presumpte ús incorrecte de la targeta d’aparcament per a discapacitats, aquesta Sindicatura ha detectat que continuen imposant-se sancions derivades del presumpte ús incorrecte de les targetes, per la qual cosa resulta necessari reiterar les recomanacions ja efectuades en ocasió d’actuacions derivades de queixes per aquest motiu. Com ja s’havia exposat el 10 de març de 2013, en una decisió que afectava set expedients de queixa pel mateix motiu, i on es considerava que no hi havia una tipificació suficient de la conducta infractora, des de la Sindicatura es deia que el Decret 97/2002, de 5 de març, no determina com s’ha d’utilitzar la targeta, ni on s’ha d’ubicar. Aquests aspectes resten en mans de la potestat municipal, que ha de de definir les conductes a respectar, tipificar les infraccions i establir les sancions pecuniàries. La normativa municipal només preveu que la targeta ha d’exhibir-se a la part frontal del parabrisa, però en l’inventari d’infraccions de l’article 70 de l’Ordenança no es tipifica el seu mal ús. No obstant això, sí que es preveu la conducta infractora d’estacionar en espais reservats per a persones amb discapacitat. Per aquest motiu, l’Ajuntament, davant d’un possible mal ús de la targeta, com l’exhibició d’una còpia del document autèntic, descriu la conducta infractora de forma genèrica com “ús de targeta no autèntica” i esmenta com a precepte infringit l’article 33, que no tipifica la infracció. Cal recordar que aquest article només diu el següent: “La targeta ha d’exhibir-se a la part frontal del parabrisa”. Resulta lògic, però, pensar que, si no s’exhibeix la targeta autèntica, que és una única, no pot exercir-se el dret d’estacionament en els termes que es preveu per a les persones amb discapacitat, i la conducta s’assimila a un estacionament sense comprovant horari en el cas que el vehicle estigui estacionat en zona blava o verda. 100 El problema sorgeix quan resulta que no hi ha possibilitat de descriure amb exactitud en què ha consistit la conducta infractora i s’informa el presumpte infractor amb la fórmula genèrica de “usar targeta no autèntica”, que pot no tenir res a veure amb la realitat, cosa que provoca la seva perplexitat. Seria el cas dels promotors sancionats per un ús de la targeta caducada o sense deixar veure les dades que queden ocultes per l’estructura del INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
informations municipales - Mairie de Valmont
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article