Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Capítol 8. ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 103 En les matèries d’aquest capítol s’han rebut en l’any 2016 un total de 44 queixes. 8.1. ATENCIÓ AL PÚBLIC Dos dels mecanismes més utilitzats per la ciutadania per tal d’accedir als serveis municipals i fer-hi arribar les seves peticions o consideracions són la presentació d’instàncies a les diferents oficines d’atenció ciutadana (OAC) habilitades a la ciutat o bé a través del sistema informàtic per a la gestió de comunicacions dels ciutadans i ciutadanes d’incidències, reclamacions, queixes i suggeriments (IRIS). Les persones que es dirigeixen a la Sindicatura per manifestar el seu desacord amb el funcionament o les respostes rebudes per aquests mecanismes, bàsica en fan referència a dues qüestions. D’una banda, a la manca de resposta o a la recepció de resposta en terminis que INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA excedeixen el que preveu la normativa. De l’altra, el contingut de les respostes, per omissió d’algun dels aspectes plantejats o per la inconcreció d’aquestes. Per bé que al llarg del 2016 han estat nombroses les persones que s’han dirigit a la Sindicatura en relació amb la utilització d’aquests dos serveis, es considera que, pel nombre d’atencions que es realitzen des de tots dos, la proporció de queixes rebudes es poc significativa, per bé que el contingut d’aquestes es rellevant perquè posa de manifest aspectes importants sobre els drets en l’atenció al públic. En altres situacions que els ciutadans i ciutadanes plantegen a la Sindicatura en relació amb altres aspectes del funcionament de l’Ajuntament de Barcelona, destaquen la qualitat de l’atenció rebuda, en termes generals, pel personal de les OAC, així com a les trucades realitzades al telèfon 010. L’entrada en vigor, aquest any 2016, de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, planteja nous reptes en l’atenció al públic i ha de permetre superar les dificultats d’atenció amb què es troben els ciutadans i ciutadanes. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona ha endegat el Pla d’Informació i Atenció Ciutadana, que preveu grans mesures de millora, que passen entre d’altres per la gratuïtat del 010 (d’acord amb la recomanació realitzada des de la Sindicatura de Greuges en l’expedient 14Q1186, millorar la interoperabilitat entre administracions per tal d’evitar demanar a les persones documents que ja estan en poder de qualsevol Administració, actualitzar el portal de tràmits, renovar l’equipament informàtic de totes dels oficines, millorar el sistema IRIS, etc. 104 Com s’apuntava prèviament, durant el 2016 s’han atès a la Sindicatura persones en relació amb la manca de resposta a peticions escrites. En un cas concret, l’Ajuntament al·legava que la manca de resposta s’havia produït perquè la petició era poc precisa i no aportava elements que permetessin identificar allò a què es feia referència. La síndica va estimar la queixa del ciutadà i plantejava que, quan les persones exerceixen el dret fonamental de petició, se’ls ha de donar una resposta escrita, sense que això hagi de significar necessàriament satisfer la finalitat perseguida a les sol·licituds, ja que el sentit de la resposta ha d’estar determinat per l’aplicació dels principis generals de funcionament de les administracions públiques i que, segons l’article 3.1 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, són: INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

informations municipales - Mairie de Valmont
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Bulletin municipal d'information - Berstett
Le Magazine d'Information Municipale
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article
Annonces municipales - 24 avril 2013 - Ville de Thetford Mines
trait Magazine municipal d'information - Baccarat
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
MAGAZINE MUNICIPAL D'INFORMATIONS - N ... - Ville de Cognac
Bulletin municipal d'information de la mairie de Sigale - Accueil du site
Magazine municipal d'information - N°21 Février 2010 - Baccarat
Bulletin Municipal d'Informations N° 22 Décembre 2010 - Sogical
Le Magazine d'Informations Municipales
no381 • novembre 2008 •magazine municipal d'information