Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA a) Servei efectiu als ciutadans. b) Simplicitat, claredat i proximitat als ciutadans. c) Participació, objectivitat i transparència de l’actuació administrativa. d) Racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió. e) Bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional. f) Responsabilitat per la gestió pública g) Planificació i direcció per objectius i control de la gestió i avaluació dels resultats de les polítiques publiques. h) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats. En un altre cas, davant la manca de resposta escrita a les instàncies presentades per un ciutadà i dirigides a un districte, des d’aquest s’informava a la Sindicatura que se li va donar resposta a través de reunions, espais de participació i xarxes socials. Per bé que el districte volia posar en valor aquestes vies, i que certament la síndica valora pel fet que confereixen qualitat en la comunicació, per la possibilitat de diàleg i intercanvi que ofereixen, es considera que la resposta escrita no pot suplir-se, atenent l’article 21 de la Llei 39/2015, que estableix que l’Administració està obligada a dictar resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments qualsevol que sigui la seva forma d’iniciació. 105 També s’ha tingut coneixement d’una situació en què el reclamant exposava que havia fet ús en tres ocasions dels servei d’atenció en línia de la web municipal en relació amb el manteniment d’un punt concret de la via pública. El ciutadà havia rebut resposta en la primera d’elles, on se l’informava que s’atendrien en primer lloc les actuacions considerades urgents o prioritàries, però no va rebre cap resposta de les dues posteriors. L’Ajuntament de Barcelona informava que, en aquest cas, no es van respondre perquè es considerava que eren reiteracions de la primera, tal com es recull a l’article 7.1.c) del Decret d’Alcaldia pel qual es regula el sistema informàtic per a la gestió de comunicacions dels ciutadans d’incidències, reclamacions, queixes i suggeriments (IRIS). La síndica va estimar en part la queixa per considerar que el concepte d’abús i reiteració al qual es refereix el Decret no defineix de forma concreta els conceptes i, per tant, s’hauria de tenir en compte el conjunt de circumstàncies que hi concorren, entre elles la resposta poc concreta i inespecífica que va donar l’Ajuntament a la primera de INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA les queixes. En aquesta línia va recomanar al Consistori que estableixi criteris sobre la consideració de peticions reiterades i abusives a l’efecte de la seva inadmissió. Un altre aspecte detectat en les respostes que es donen a la ciutadania, bé des de l’IRIS o per instàncies, és que quan aquestes fan referència a qüestions en què intervenen diferents serveis municipals, són de vegades parcials i no inclouen tota la informació sobre l’actuació municipal respecte de la qüestió. En aquest sentit, la síndica considera que cal millorar els mecanismes de coordinació, principi recollit a l’article 103.1 de la Constitució, per tal de donar un servei efectiu als ciutadans ciutadanes, i com també s’estableix a l’article 3.1 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic. A l’article 3.2 de la mateixa Llei es concreta que les administracions públiques s’han de relacionar entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics que assegurin la interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d’elles, així com garantir la protecció de les dades de caràcter personal i facilitar preferentment la prestació conjunta de serveis a les persones interessades. Des de la Sindicatura s’espera que el Pla d’Informació i Atenció Ciutadana endegat pugui incidir de forma decisiva en aquest aspecte. 106 8.2. COMUNICACIÓ PÚBLICA L’article 9.3 de la Constitució garanteix la publicitat de les normes, i estableix, per tant, una primera referència sobre la necessitat de l’actuació diàfana de l’Administració publica. L’avenç social i el progrés tecnològic, però, han comportat l’aparició d’una normativa que desenvolupa aquest aspecte, fet que dóna lloc a les lleis de transparència estatal i autonòmica, així com a la recent entrada en vigor de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic. Per tant, el repte al qual se sotmeten les administracions públiques en general, i l’Ajuntament de Barcelona, en particular, és constant per tal d’adaptar-se a les noves exigències, legals i també socials, i en aquest sentit, des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, es constata una evolució i l’esforç de millora dels diferents mecanismes de comunicació al públic, i s’han rebut poques queixes en aquest sentit. Però això no ha de donar lloc a cap tipus de complaença, sinó que cal seguir treballant i sumant esforços INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach