Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA des de tots els àmbits del consistori per tal de garantir a la ciutadania tota la informació que necessiti per tal de poder exercir els seus drets individuals i col·lectius, alhora que tenir coneixement de l’actuació municipal, quan ho desitgi, o quan aquesta pugui afectar-la de forma directa. L’eina principal de què es dota l’Ajuntament per tal de fer accessible la informació a la ciutadania és la seva pàgina web. No obstant això, cal que consideri altres formes de fer arribar la informació atenent l’escletxa digital (a la qual es fa referència més endavant) i perquè la població que fa usos dels mitjans digitals no necessàriament és proactiva en la recerca d’informació de l’activitat municipal. Així, l’article 3 de la Llei 40/2016, de règim jurídic del sector públic, que determina els principis que han de regir l’actuació de l’Administració pública, diu que aquesta ha de prestar, entre d’altres, un servei efectiu als ciutadans i ciutadanes, i actuar amb simplicitat, claredat i proximitat als ciutadans i ciutadanes, amb participació, objectivitat i transparència. És especialment en aquesta proximitat en la divulgació de la informació on caldria prestar una atenció especial. En relació amb la pàgina web municipal, que va estrenar nou format, i que crea i remodela espais de forma permanent, es posa a l’abast de la ciutadania una quantitat ingent d’informació. Ara bé, s’ha pogut observar en la praxi diària de la Sindicatura, i en determinades peticions que se li adrecen, que la informació en determinades matèries està estructurada de forma que, si no es disposa d’un coneixement previ, d’una denominació precisa o la data exacta, pot resultar molt difícil accedir-hi. L’article 9 de la Llei 29/2010, de l´ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, estableix que la informació del sector públic que es difon per mitjans electrònics ha de ser, entre d’altres, útil, perquè sigui fàcilment usada per la ciutadania en l’exercici de llurs drets i el compliment de llurs obligacions. A aquest efecte, la informació ha de ser clara, senzilla, comprensible i fàcil de trobar per mitjà de l’ús de cercadors o d’altres mitjans i instruments que s’habilitin. En el mateix sentit, l’article 6.c de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, diu que la informació pública d’interès general cal organitzar-la de manera que faciliti una consulta àgil i ràpida. Al punt d) també diu que cal ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar, incorporant índexs o guies de consulta. 107 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Un altre àmbit en què s’han detectat aspectes que cal esmenar per millorar és en els processos de canvi de denominació de vies de la ciutat. Un ciutadà es va adreça a la Sindicatura per exposar la seva preocupació pel procediment a través del qual s’havia portat a terme el canvi de nomenclatura de la plaça Llucmajor a plaça de la República. En aquest cas, la síndica va estimar parcialment la queixa, perquè, si bé aquest canvi es va desenvolupar segons el que s’estableix a les Normes de funcionament de la Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, s’observa un tractament diferent en el procediment d’exposició i informació pública quan les propostes es realitzen d’ofici o quan són sol·licitades per instància de part i, per tant, recomanava que s’equiparés aquest tractament. Així mateix, la síndica també va recomanar que, en els canvis de denominació de carrers, es vetlli per tal que la informació es divulgui per diferents mitjans, accessibles a tot el veïnat. 8.3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA El concepte de participació ciutadana no fa referència a una definició única ni estàtica, sinó que es va transformant i progressant en funció del moment històric i del context social. Així, la Constitució espanyola s’hi refereix de forma molt genèrica i al·ludint principalment a aquella que s’exerceix a través d’eleccions, a l’article 23.1, mentre que l’Estatut de Catalunya ja hi relaciona conceptes clau en la societat democràtica, com la llibertat i la igualtat dels individus i els grups. 108 L’Ajuntament de Barcelona es comprometia amb la participació ciutadana en termes garantistes, a l’article 30.1 de la Carta Municipal, per bé que de forma molt poc concreta, ja que fa referència a les matèries “que afecten més directament la qualitat de vida dels ciutadans”, cosa que permet un marge d’interpretació molt ampli. També introdueix la possibilitat de la consulta ciutadana, a l’article 35. L’article VIII.3 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat diu s’ha de fomentar la participació democràtica i que, a aquest efecte, la ciutadania i les associacions poden accedir als debats públics, interpel·lar les autoritats municipals pel que fa als reptes que afecten l’interès de la col·lectivitat local i expressar les seves opinions, o bé de manera directa mitjançant un “referèndum municipal” o bé a través de les reunions públiques i l’acció popular. Aquest plantejament, per tant, obre un ventall INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
informations municipales - Mairie de Valmont
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article
Annonces municipales - 24 avril 2013 - Ville de Thetford Mines
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny