Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA el dret de tothom a disposar d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona (art. 45 CE); la conservació i l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic (art. 46 CE); la realització del dret a un habitatge digne i adequat i a una regulació de la utilització del sòl d’acord amb l’ interès general que impedeixi l’especulació (art. 47 CE); la realització d’una política de prevenció, tractament, rehabilitació i integració de les persones amb discapacitat, a les quals s’ha de prestar l’atenció especialitzada que requereixen i se les ha d’emparar especialment en la consecució dels drets constitucionals (art. 49 CE); la promoció del benestar de la gent gran mitjançant un sistema de serveis socials que atengui els problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure (art. 50 CE); la protecció eficaç de tothom com a persones consumidores i usuàries en la seva seguretat, la seva salut i els seus legítims interessos econòmics (art. 51 CE). A més no podem deixar de tenir present que els articles 1 (valors superiors de llibertat, justícia, igualtat i pluralisme polític), 9 (seguretat jurídica i Administració proactiva), i 10 (dignitat) són la justificació de l’existència de tot poder públic i també de la missió de la Sindicatura de Greuges. En concret diu l’article 10 de la Constitució que la dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres, són fonament de l’ordre polític i de la pau social i que les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’han d’interpretar de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya. 9 B) En segon lloc, doncs, cal recordar els drets compendiats a la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 de les Nacions Unides (DUDH). Com ja hem dit en altres ocasions, entenem la DUDH com una gran conquesta de la ciutadania i de tota la humanitat –és un pacte universal de respecte i garantia– i com a tal ha de ser la guia permanent de comportament dels poders públics i de les persones privades en la societat. És universal, i és l’única doctrina que ningú no pot defugir perquè els drets de l’individu cap la societat són a la vegada deures de cada membre de la societat cap a tots els individus que la componen, i en tots dos sentits correspon als poders públics promoure les condicions perquè es facin realitat. Per tant, volem aquí i INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA ara recordar –tal com hem fet en anys anteriors– les prevencions de la DUDH més relacionades amb la tasca de la nostra Sindicatura: El deure de la no-discriminació (art. 2) per circumstàncies de qualsevol índole, perquè discriminar significa d’entrada prevalença dels uns sobre els altres sense cap mèrit especial que ho justifiqui. El lliure desenvolupament personal i la seguretat de ser respectats en l’exercici dels drets (art. 3), que són mandats essencials i inqüestionables. Que les tortures (art. 5) en versió de maltractaments encara es produeixen entre nosaltres a tots nivells: assetjament escolar, violència masclista, compulsió desproporcionada des de l’autoritat sobre les persones, situacions de tracte indigne o de supèrbia esfereïdora, i de penalitzacions administratives allunyades del tractament humanitari i just. El reconeixement de la personalitat jurídica de tot ésser humà (article 6 de la DUDH), cosa que sembla incompatible amb el desconeixement de la realitat de moltes persones que habiten entre nosaltres, a les quals no reconeixem com a subjectes de dret per circumstàncies d’origen, nació i condició. Que el recurs efectiu que tothom té dret d’interposar davant els tribunals (art. 8) el dificultem amb taxes per no haver de dimensionar els tribunals en la mida necessària, amb la qual cosa la justícia no arriba a tothom i queden persones en indefensió. Que els ciutadans i ciutadanes tenen dret que es presumeixi la seva innocència (art. 11 DUDH) i a no ser imputats arbitràriament; tenen dret a no patir intromissions arbitràries en la seva vida privada (art. 12), a circular lliurement (art. 13) i a triar la seva residència. Que l’asil és un dret que s’ha de potenciar (art. 15 DUDH). Que encara hem de vetllar per la llibertat de pensament i de consciència, per la llibertat d’opinió i d’expressió perquè no s’imposi el pensament únic del gran germà, falsament protector dels drets i llibertats (art. 18 i 19); el dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques encara es veu en ocasions constret (art. 20). I malgrat el reconeixement general a participar en el govern de la ciutat i a accedir a les funcions públiques (art. 21), hi ha gent que se sent exclosa injustificadament. Que el dret a la seguretat social i a obtenir la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la dignitat i el lliure desenvolupament de la persona (art. 22 DHDH) es percep molt vulnerat. El dret de molts al treball (art. 23), el dret a la lliure elecció de l’ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, i el dret a la protecció contra l’atur són els grans perjudicats per l’avarícia d’alguns. I que tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat (art. 29 DUDH). 10 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

 • Page 1 and 2: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 3 and 4: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 5 and 6: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 7 and 8: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 9: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 13 and 14: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 15 and 16: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 17 and 18: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 19 and 20: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 21 and 22: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 23 and 24: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 25 and 26: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 27 and 28: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 29 and 30: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 31 and 32: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 33 and 34: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 35 and 36: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 37 and 38: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 39 and 40: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 41 and 42: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 43 and 44: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 45 and 46: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 47 and 48: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 49 and 50: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 51 and 52: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 53 and 54: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 55 and 56: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 57 and 58: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 59 and 60: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 61 and 62:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 63 and 64:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 65 and 66:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 67 and 68:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 69 and 70:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 71 and 72:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 73 and 74:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 75 and 76:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 77 and 78:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 79 and 80:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 81 and 82:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 83 and 84:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 85 and 86:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 87 and 88:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 89 and 90:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 91 and 92:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 93 and 94:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 95 and 96:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 97 and 98:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 99 and 100:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 101 and 102:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 103 and 104:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 105 and 106:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 107 and 108:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 109 and 110:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 111 and 112:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 113 and 114:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 115 and 116:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 117 and 118:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 119 and 120:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 121 and 122:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 123 and 124:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 125 and 126:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 127 and 128:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 129 and 130:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 131 and 132:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 133 and 134:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 135 and 136:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 137 and 138:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 139 and 140:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 141 and 142:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 143 and 144:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 145 and 146:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 147 and 148:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 149 and 150:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 151 and 152:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 153 and 154:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 155 and 156:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 157 and 158:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 159 and 160:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 161 and 162:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 163 and 164:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 165 and 166:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 167 and 168:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 169 and 170:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 171 and 172:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 173 and 174:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 175 and 176:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 177 and 178:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 179 and 180:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 181 and 182:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 183 and 184:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 185 and 186:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 187 and 188:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 189 and 190:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 191 and 192:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 193 and 194:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 195 and 196:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 197 and 198:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 199 and 200:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 201 and 202:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 203 and 204:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 205 and 206:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 207 and 208:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 209 and 210:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 211 and 212:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 213 and 214:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 215 and 216:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 217 and 218:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 219 and 220:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 221 and 222:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 223 and 224:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 225 and 226:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 227 and 228:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 229 and 230:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 231 and 232:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 233 and 234:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 235 and 236:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 237 and 238:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 239 and 240:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 241 and 242:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 243 and 244:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 245 and 246:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 247 and 248:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 249 and 250:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 251 and 252:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 253 and 254:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 255 and 256:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 257 and 258:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 259 and 260:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 261 and 262:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 263 and 264:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 265 and 266:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 267 and 268:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 269 and 270:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 271 and 272:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 273 and 274:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 275 and 276:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 277 and 278:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 279 and 280:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 281 and 282:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 283 and 284:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 285 and 286:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 287 and 288:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 289 and 290:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 291 and 292:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 293 and 294:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 295 and 296:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 297 and 298:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 299 and 300:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 301 and 302:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 303 and 304:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

informations municipales - Mairie de Valmont
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Bulletin municipal d'information - Berstett
Bulletin Municipal d'Informations N° 22 Décembre 2010 - Sogical
Magazine municipal d'information - N°21 Février 2010 - Baccarat
Bulletin municipal d'information de la mairie de Sigale - Accueil du site
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
Apprendre à informer les malades atteints de pathologie grave
Le Magazine d'Informations Municipales
n° 16 - Grand-Saconnex informations janvier 2011
Informations pour les bénéficiaires de prestations de l'AI - Pro Infirmis
Bulletin d'informations Municipales - Réseau des Communes
Bulletin d'information municipale - Yvetot
no376 • mai 2008 •magazine municipal d'information
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Le Magazine d'Informations Municipales