Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA realitzar de forma digital, sense que s’habilitessin altres alternatives. I per finalitzar, no s’informava de la consideració que tindrien els suports rebuts per a cada candidat o candidata. Un exemple en el sentit contrari ha estat el procés d’elecció del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, en què s’ha fet una difusió important de la informació a la ciutat i per diversos mitjans, alhora que s’han habilitat diferents formes per poder exercir el vot. Els ciutadans i ciutadanes que participen en un procés o espai de participació haurien d’estar informats prèviament del grau de compromís de l’Administració amb els resultats d’aquests, que siguin o no vinculants, o bé tinguts en consideració com a propostes, per exemple. De la mateixa forma, és clau que rebin una devolució sobre els resultats de les seves aportacions. Una qüestió pendent de resolució per la síndica ha estat la queixa presentada per tres grups polítics (exp.16Q1229) sobre un presumpte incompliment de les Normes de participació ciutadana pel Govern municipal en la tramitació dels pressupostos. Malgrat que els informes demanats per la Sindicatura de Greuges a la Secretaria Municipal i a Serveis Jurídics van ser emesos a principis del mes de desembre, al tancament d’aquest informe, el 31 de desembre, encara no han estat lliurats per la Primera Tinència d’Alcaldia perquè la síndica pugui pronunciar-se. 111 Pel que fa a altres àmbits –la participació en l’àmbit de l’urbanisme–, se’n fa l’anàlisi pertinent al capítol 2 d’aquest títol. Dos aspectes que es destacaven a l’informe del 2015 i als quals es vol tornar a fer esment per la seva importància i l’escàs desenvolupament, és la possibilitat de celebrar consultes ciutadanes, així com la creació d’espais d’intermediació per a la resolució de conflictes a través de la mediació comunitària, que s’espera puguin ser recollits i desenvolupats a partir de les noves Normes reguladores de la participació ciutadana. * INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Fer efectiva la gratuïtat del telèfon 010 en els primers mesos de l’any 2017. ‣ Donar sempre resposta escrita a les peticions que les persones dirigeixen per escrit a l’Ajuntament de Barcelona pels diversos mitjans habilitats, sense perjudici que es puguin formular per diferents mecanismes o espais, dins els terminis previstos per la normativa. ‣ Millorar els mecanismes de coordinació interna per tal de facilitar respostes completes a la ciutadania. ‣ Seguir treballant per tal que la informació a la pàgina web municipal sigui al màxim de fàcil i intuïtiva en la seva localització. ‣ Diversificar els mitjans per garantir la comunicació i la informació a la ciutadania. ‣ Avançar en la tasca de renovació de les Normes reguladores de la participació ciutadana per tal que aquesta sigui real i efectiva. ‣ Garantir que, en tots els processos o espais de participació, s’habilitin els canals o mitjans necessaris per evitar l’agreujament de les desigualtats com a conseqüència de l’escletxa digital. ‣ Desenvolupar la mediació comunitària. 112 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4