Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Capítol 9. PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS 113 Aquest any 2016, s’han rebut 66 peticions ciutadanes d’intervenció de la síndica en qüestions relacionades amb incidències procedimentals. 9.1. EL NOU MARC DELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS Aquest any 2016 s’han produït novetats legislatives en matèria procedimental, ja que han entrat en vigor la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d’ara endavant LPAC), i la Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic (d’ara endavant LRJSP). Així doncs, tots els procediments que es van iniciar a partir del 2 d’octubre s’hauran de regir per aquestes disposicions. Tal com esmenta el mateix preàmbul d’ambdues lleis, el legislador ha volgut regular de forma INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA separada el regim jurídic de relacions entre l’Administració i la ciutadania (LPAC), i el de la relació entre les administracions públiques (LRJSP). De l’LPAC, destaca la seva aposta per una Administració totalment electrònica, interconnectada i transparent, que permetrà agilitar els processos administratius i abreujar els terminis de tramitació. L’LPAC, que, entre d’altres, deroga la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, crea l’obligació d’alguns subjectes de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l’Administració (persones jurídiques; entitats sense personalitat jurídica; notaris i registradors de la propietat i mercantils; o a aquells que representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració). En canvi, les persones físiques podran escollir en tot moment si es comuniquen amb l’Administració a través de mitjans electrònics o no, i el mitjà de comunicació triat es podrà modificar en qualsevol moment. Ara bé, davant les dificultats tecnològiques que comporta la implementació d’aquest nou model de gestió a les administracions, el legislador ha posposat l’entrada en vigor d’alguns dels seus preceptes, com el que es refereix a l’accés general electrònic de l’Administració, que produirà efectes als dos anys de l’entrada en vigor de la Llei. És a dir, el 2 d’octubre de 2018. 114 Aquesta aposta perquè les administracions públiques duguin a terme la seva actuació mitjançant procediments exclusivament electrònics està en consonància amb la Carta de Ciutadania (CC-CDDB), que preveu a l’article 30.2 que totes les persones tenen dret a adreçar-se a l’Administració municipal a través de mitjans electrònics i a rebre resposta a través d’aquests mateixos mitjans. Quant als procediments derivats de la potestat sancionadora, així com el de responsabilitat patrimonial, l’LPAC els incorpora com una especialitat dins del procediment administratiu comú. Ara bé, l’LRJSP estableix els principis que regeixen l’exercici d’aquests procediments. L’LPAC deroga també el Reial Decret 429/1993, que aprovava el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4