Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA patrimonial, i també el Reial decret 1398/1993, que aprovava el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora. Durant un temps, l’Ajuntament haurà de tramitar simultàniament procediments administratius en aplicació de l’anterior Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, Llei 30/1992, i en aplicació de les vigents lleis LPAC i LRJSP. 9.2. INCIDÈNCIES PROCEDIMENTALS La Sindicatura continua detectant, en molts supòsits, una manca de resposta de l’Ajuntament als escrits de reclamacions o a les al·legacions que presenten ciutadans i ciutadanes, així com dificultats en el dret a l’accés als expedients en els quals són part. Tant l’anterior Llei de procediment comú –Llei 30/1992– com la vigent Llei 39/2015 recullen els drets de les persones en les seves relacions amb les Administracions públiques, així com els d’aquells que tinguin la condició d’interessats en el procediment administratiu, als quals es reconeix expressament el dret a accedir i a obtenir còpia dels documents continguts en els esmentats procediments (art. 53 LPAC). 115 Així mateix, ambdues lleis mantenen l’obligació de resoldre de l’Administració, tot i que la nova LPAC inclou l’excepció d’aquesta obligació als procediments relatius a l’exercici de drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable o comunicació a l’Administració. A més inclou un nombre de supòsits taxats que, si concorren, facultarien l’Administració a suspendre el termini màxim per resoldre. En un dels supòsits que han estat objecte de supervisió per la Sindicatura de Greuges, la persona promotora de la queixa acudia a la síndica per tal que aquesta instés l’Ajuntament a resoldre de manera immediata un expedient administratiu que havia estat iniciat arran d’una revisió d’ofici d’un acord de declaració de caducitat d’una llicència d’obres i el retorn del corresponent impost. Una vegada traslladat l’acord de revisió d’ofici a la persona reclamant, com a part interessada, aquesta va presentar al·legacions en quatre ocasions durant dos anys, sense que fossin contestades ni constés que s’hagués resolt l’expedient de revisió d’ofici. L’Ajuntament va resoldre l’expedient i va notificar a la persona reclamant la decisió sis mesos després d’haver demanat la INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA síndica de greuges informació sobre la qüestió. La síndica va considerar que tres anys sense resposta a les al·legacions presentades, malgrat que després s’hagués produït la resolució expressa i favorable a la interessada, significa una vulneració del dret de tot ciutadà o ciutadana a ser atès en les seves peticions i a obtenir una resposta motivada, i l’incompliment del correlatiu deure de l’Administració a resoldre expressament malgrat els efectes que pugui tenir el silenci administratiu. 9.3. ELS PROCEDIMENTS ELECTRÒNICS EN L’AJUNTAMENT Com ja s’ha dit abans, la nova LPAC impulsa la comunicació per via electrònica en les relacions de les persones interessades amb les administracions públiques. La seva implementació comportarà profunds canvis en la cultura i les formes d’actuació de l’Administració. En consonància, l’Ajuntament, a través d’un Decret d’Alcaldia de l’1 de juliol de 2016, va aprovar la constitució de la Comissió de Transformació Digital de l’Ajuntament de Barcelona (CTDB), de caràcter transversal, que té per objecte impulsar la transformació digital de l’Ajuntament. No hi ha dubte que l’Ajuntament de Barcelona és pioner en la utilització de les tecnologies en les seves relacions amb els ciutadans i ciutadanes. De fet, el 30 de gener de 2009, ja va aprovar l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica. La mateixa exposició de motius de l’Ordenança es vantava que: “l’Ajuntament de Barcelona ha estat una administració avançada, tant en la promoció de la societat de la informació i el coneixement com en la utilització intensiva de les TIC, i particularment d’Internet, com a instrument per a l’atenció i les relacions amb els ciutadans, la millora dels serveis municipals (...)”. L’Ordenança, a l’article 3 BIS, determina les condicions de creació i funcionament de la seva seu electrònica, la qual s’ha de subjectar a diversos principis entre els quals es troben la l’accessibilitat i usabilitat, la interoperativitat i la neutralitat tecnològica. 116 Aquest any s’han presentat algunes queixes que posen en qüestió l’aplicació d’aquests principis. En un dels casos exposats, i que ha estat objecte d’estudi per part d’aquesta institució, la persona interessada manifestava el seu desacord amb els requisits tècnics establerts per poder realitzar un tràmit a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona amb certificat digital. Explicava que la web de l’Ajuntament no permetia la utilització INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach