Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA d’alguns sistemes operatius, i considerava que discriminava els que utilitzaven un sistema operatiu lliure. L’Institut Municipal d’Informàtica, en resposta a la síndica, va mencionar els diferents navegadors i els sistemes operatius compatibles amb els requisits tècnics de l’Ajuntament, i concloïa que tots ells permetien la seva utilització per la major part dels navegadors utilitzats pels usuaris i usuàries. Malgrat això, la síndica va considerar que l’Ajuntament establia com a requisits tècnics la utilització dels navegadors i sistemes operatius majoritaris, però no garantia el principi d’igualtat i neutralitat tecnològica. I això malgrat la Mesura de Govern presentada pel Consell Plenari de 21 de juliol de 2004, en què l’Ajuntament es comprometia a impulsar la utilització del programari lliure. Tot i això, la síndica va creure oportú mencionar que, amb posterioritat a aquesta mesura, l’Institut Municipal d’Informàtica va adquirir sis mil llicències de Microsoft Office l’any 2007 o la signatura d’un acord entre Microsoft i l’Ajuntament per impulsar la innovació tecnològica a la ciutat. Aquestes accions posen de relleu que no s’està desenvolupant en la seva totalitat el compromís amb el programari lliure, alhora que es genera un marge de dubte raonable sobre la neutralitat tecnològica des de la qual s’han de situar les administracions públiques. Finalment, cal mencionar la intervenció de la síndica en aquest mateix sentit l’any 2012. En aquella ocasió, la síndica ja va recomanar que s’assegurés l’accés dels ciutadans i ciutadanes a tots els tràmits de l’Administració electrònica amb independència dels mitjans tècnics emprats. 117 9.4. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL En aquest àmbit, la majoria de les queixes que es formulen tenen a veure amb el descontentament de la ciutadania per la manca de diligència en la tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial. En molts casos se superen de forma injustificada els terminis legalment previstos per resoldre aquest tipus d’expedients. També hem de ressaltar novament el paper que tenen les companyies asseguradores en la tramitació. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA En un dels casos que han estat supervisats per aquesta institució, la persona perjudicada plantejava un retard en la tramitació d’un expedient de responsabilitat patrimonial iniciat pels danys patits arran d’una caiguda a la via pública. L’instructor de l’expedient va informar la síndica que el motiu del retard era la manca d’emissió de l’informe de la companyia asseguradora. Afirmava no disposar de tots els elements que li eren necessaris per resoldre i que, tan bon punt es rebés l’esmentat informe es dictaria una resolució. Aquesta institució entén que a qui correspon determinar si existeix o no responsabilitat municipal en el dany causat és al mateix Ajuntament. El fet de tenir contractada una assegurança de cobertura per a aquests possibles danys és una bona pràctica de responsabilitat i prevenció. Però en cap cas el posicionament de la companyia asseguradora ha de determinar sobre l’existència o no de la responsabilitat. En el marc del procés, la companyia és part i, per tant, pot presentar al·legacions de la mateixa manera que ho pot fer la persona presumptament agreujada. En el cas objecte de la queixa, si la companyia no es pronuncia després d’haver estat requerida tres vegades, no pot al·legar indefensió, i en cap cas es justifica una paralització de la tramitació. D’acord amb la normativa d’aplicació en la tramitació d’aquest expedient, la Llei 30/1992, LRJPAC, i el Reial Decret 429/1993, pel qual s’aprova el Reglament de procediment de responsabilitat patrimonial, l’òrgan instructor del procediment podrà sol·licitar tots els informes que consideri necessaris per resoldre i fixa un termini no superior a un mes per tal que aquests siguin emesos. A continuació es determina únicament com a preceptiu l’informe del servei el funcionament del qual hagi provocat la presumpta lesió. Així doncs, l’informe de la companyia asseguradora no és ni preceptiu ni vinculant per a l’Ajuntament de Barcelona. 118 9.5. LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS I ESSENCIALS Aquest any 2016 diversos comerciants de mercats municipals han demanat la intervenció de la Sindicatura. Les queixes es referien a assumptes diferents, però coincidien a transmetre la sensació de manca de transparència per part dels responsables municipals de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (d’ara endavant IMMB). INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach