Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Els mercats municipals presten un servei públic i esdevenen una competència municipal obligatòria. Les seves instal·lacions són béns de domini públic i el seu ús per part dels venedors està subjecte a autorització municipal. Els comerciants que s’han dirigit a la Sindicatura exercien la seva activitat en mercats municipals que estan sent reformats o estan pendent d’actuacions puntuals per millorar les instal·lacions. En una de de les queixes, un grup de comerciants constituïts en candidatura posava de manifest presumptes irregularitats relatives a la formació i l’accés al cens electoral, que s’havien produït en el procés electoral de la Junta de Govern de l’Associació de Venedors del Mercat. L’IMMB va reconèixer alguna irregularitat, fet que va posar de manifest alguns dèficits en la gestió del cens dels comerciants. El funcionament de les associacions de venedors el regula l’Ajuntament a través d’un estatuts-tipus elaborat l’any 1978. Aquestes associacions tenen com a finalitat principal assegurar el compliment de l’obligació dels venedors, establerta al Text refós de l’Ordenança municipal de mercats, de contribuir als serveis de neteja, conservació i vigilància dels mercats. Per tant, la pertinença a aquesta associació és de caràcter obligatori per a tots els comerciants. 119 En el supòsit exposat, es tractava d’un procés electoral per a un mandat de quatre anys, i que tenia una especial transcendència perquè coincidia precisament amb la finalització de la reforma integral del mercat i el trasllat dels venedors a les parades noves assignades. La síndica considera que cal revisar els estatuts-tipus i adaptar-los a la realitat dels mercats. A més, va trobar a faltar una normativa electoral que precisés el procés que s’ha de seguir en aquest tipus d’eleccions, i va traslladar a l’Ajuntament el seu parer que cal tutelar al màxim aquests processos per tal de garantir la igualtat d’oportunitats de totes les candidatures. Una altra qüestió a considerar és la modificació de la terminologia “associació” per denominar aquesta agrupació de comerciants, ja que les connotacions jurídiques d’una associació no es corresponen amb la naturalesa jurídica d’aquestes agrupacions de venedors, i pot induir a error. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Altres queixes estaven referides a la inquietud sobre el futur d’alguns comerciants davant les reformes que es duria a terme amb el Pla de reubicació i esponjament del Mercat de la Boqueria. Consideraven que aquest Pla era poc transparent i no preveia la participació de les persones que en poden resultar afectades. També, en aquest exercici ens volem referir a la prestació dels serveis funeraris a la ciutat. L’any anterior ja vam dedicar un apartat a l’informe anual de la Sindicatura arran de les queixes que s’havien rebut motivades per la manca de transparència en la contractació del servei, així com per tarifes que es consideraven abusives. En aquella ocasió ja vam apuntar la manca d’adaptació de l’Ordenança municipal de serveis funeraris a la normativa vigent en matèria funerària. Així mateix, es va instar l’Ajuntament de Barcelona perquè actués per influir en el cost del servei funerari a través de la modificació de les concessions dels tanatoris de titularitat pública, per tal de permetre l’entrada al mercat d’altres operadors, cosa que tindria una incidència directa en el cost abaratint-lo previsiblement. Recentment, l’Ajuntament ha anunciat la decisió municipal de crear una funerària municipal, amb algunes sales de vetlla obertes a operadors privats. Una altra mesura anunciada és la modificació de l’Ordenança de serveis funeraris, amb la finalitat de donar compliment a les previsions de la Llei 2/1997, de serveis funeraris de Catalunya. Aquesta tasca normativa ja s’ha iniciat amb la posada en marxa d’una consulta pública prèvia a través del web municipal, segons disposa la Llei 39/2015, LPAC, amb la finalitat de recollir l’opinió de la ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. 120 * INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4