Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Vetllar pel compliment dels drets de les persones en les seves relacions amb l’Administració i els serveis municipals, especialment quan aquestes tenen la condició procedimental de persones interessades. ‣ Vetllar perquè tot escrit presentat sigui objecte de resolució o resposta escrita en temps i forma legal. ‣ En els casos de drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable o comunicació a l’Administració activar la inspecció posterior cautelar. ‣ Impulsar la utilització del programari lliure per a l’Administració electrònica en la innovació tecnològica a la ciutat. ‣ En matèria de responsabilitat patrimonial, actuar d’ofici sempre que es conegui un perjudici dels que legalment la comportin sense esperar la sol·licitud de la persona perjudicada, i resoldre en termes de dret i equitat sense vincular-se al dictamen de la companyia d’assegurances. Evitar que la manca o demora d’emissió de l’informe de les companyies asseguradores paralitzi la tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial. ‣ En matèria de gestió de serveis públics, recomanar a l’Ajuntament la revisió dels estatuts tipus de les associacions de venedors dels mercats, que daten de l’any 1978, i l’adaptació a la realitat del funcionament dels mercats municipals. 121 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Capítol 10. ACTIVITATS ECONÒMIQUES 122 En les matèries d’aquest capítol s’han rebut en l’any 2016 un total de 200 queixes. La Constitució espanyola reconeix la llibertat d’empresa dins del marc de l’economia de mercat i estableix que els poders públics han de garantir i protegir l’exercici i la defensa de la productivitat, d’acord amb les exigències de l’economia general i, en el seu cas, de la planificació. L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per promoure el progrés econòmic i el progrés social, basats en els principis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament sostenible i la igualtat d’oportunitats. 10.1. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT ECONÒMICA La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, pretén clarificar els règims d’intervenció de les administracions, INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
informations municipales - Mairie de Valmont
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny