Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA relacionats amb l’emplaçament del negoci o l’establiment empresarial introduint una reducció important de les càrregues administratives sota el principi de la mínima intervenció possible i la reducció de terminis. La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental (LPCAA), determina els règims bàsics d’intervenció administrativa: l’autorització, la llicència i la comunicació prèvia. L’Ordenança municipal d’activitat i d’intervenció integral de l’Administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA), d’11 de maig de 2001, regula els procediments d’intervenció, prevenció i control de les activitats, públiques i privades, que es realitzen en el terme municipal de Barcelona, d’acord amb les normes urbanístiques, ambientals i sectorials que els siguin d’aplicació. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix l’ordenació de l’acció administrativa que realitzen els ens locals, per se, o mitjançant els organismes autònoms i altres ens i persones públiques i privades que en depenguin, en matèries sobre obres públiques, intervenció administrativa de l’activitat dels ciutadans i ciutadanes, foment, com també establiment i gestió, dels serveis públics i figures connexes. 123 De totes les queixes rebudes durant aquest any 2016 sobre llicències d’activitat econòmica, cal destacar per volum totes aquelles que fan referència a l’activitat d’habitatge d’ús turístic (HUT), ja sigui per les molèsties que generen els pisos que es destinen a realitzar aquesta activitat a causa del trànsit constant de turistes per la finca i el canvi d’hàbits horaris ja que és gent que moltes vegades ve a la nostra ciutat per sortir de festa i no són conscients que els veïns i veïnes l’endemà segurament que han de matinar, amb el greuge afegit que la majoria d’aquests habitatges no estan suficientment aïllats acústicament, o ja sigui per tots aquells que realitzen l’activitat de forma irregular, és a dir, sense disposar de la llicència que els habilita per allotjar turistes. El gruix més considerable, però, ha estat el de les queixes que estan en desacord amb la campanya del pla de xoc municipal per la lluita contra els HUT il·legals que denuncien la vulneració del dret a la intimitat i a l’espai privat i que manifesten que aquesta situació ha generat ansietat i desconfiança entre els mateixos veïns i veïnes, cosa que ha donat lloc a denúncies falses i/o infundades. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Aquesta Sindicatura ja s’ha referit en els dos darrers informes anuals a aquest tipus de llicències d’activitat (comunicacions prèvies d’HUT), i concretament es va recomanar l’elaboració d’un pla d’inspecció amb mitjans tècnics i humans adients per exercir un control rigorós d’aquesta activitat i que l’Administració pogués reaccionar amb eficàcia i celeritat davant la vulneració de la normativa per tal d’estalviar la generació de greuges a terceres persones i va instar l’Ajuntament a la utilització de la planificació urbana com a instrument preventiu. I així és com s’ha actuat durant aquest any 2016, aprovant el Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona, de 21 d’abril de 2016, mentre s’està a l’espera d’aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a l’ordenació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona (PEUAT), que el substituirà, i també intensificant a l’igual de l’any passat la inspecció contra els HUT il·legals, ampliant el personal dedicat a aquesta tasca per poder fer una recerca activa a tota la ciutat i demanant la col·laboració dels veïns veïnes, col·laboració que creiem que és bàsica, per poder detectar aquesta oferta submergida, econòmicament insostenible i irrespectuosa amb la legislació vigent. La síndica, en diverses ocasions, s’ha pronunciat en contra de la proliferació dels HUT i tant en l’informe de l’any passat com en l’anterior s’havia manifestat contrària a la regulació dels HUT i recomanava ajustar l’activitat a una sèrie de pautes, algunes de les quals hem pogut comprovar han quedat recollides en el text aprovat inicialment. Malgrat això, la Sindicatura vol transmetre la seva preocupació sobre altres aspectes derivats del règim jurídic i de l’activitat dels HUT: primer de tot, ens preocupa l’afectació sobre l’especulació immobiliària que pot tenir la transmissió de la titularitat de l’activitat d’HUT, sabem que totes les llicències o autoritzacions, amb algunes excepcions, són susceptibles de tràfic mercantil, i en el cas dels HUT, a l’igual del que succeeix amb altres activitats sobre les quals operen les restriccions de les condicions d’implantació, la seva limitació comporta un increment notable del preu de la transacció de l’activitat i, consegüentment, un encariment del preu de l’habitatge, a més, es tracta d’una activitat que no comporta cap projecte tècnic i per tant no requereix una obra complexa ni una inversió inicial i que, a la fi, resulta un enriquiment injustificat. Segons l’article 47.8.bis del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, l’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús de 124 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

informations municipales - Mairie de Valmont
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Le Magazine d'Information Municipale
trait Magazine municipal d'information - Baccarat
MAGAZINE MUNICIPAL D'INFORMATIONS - N ... - Ville de Cognac
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
no381 • novembre 2008 •magazine municipal d'information
Télécharger la politique municipale des Personnes aînées en
Bulletin municipal d'information - Berstett
Bulletin d'informations Municipales - Réseau des Communes
no378 • juillet-août 2008 • magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information, novembre 2011 ... - OPI des Tescou's
Bulletin municipal d'information, août 2011 Dans ... - OPI des Tescou's
no376 • mai 2008 •magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information - Numéro 29 ... - Ville de Tulle