Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA l’habitatge familiar legalment implantat. Així doncs, amb l’exercici de l’activitat d’HUT no decau l’ús d’habitatge, atesa aquesta condició preponderant de l’ús d’habitatge, aquesta Sindicatura considera que caldria estudiar, si més no, la possibilitat de restringir el règim de transmissió dels comunicats d’HUT a través de l’aplicació d’un règim especial. Un altre aspecte en el qual considerem que ha d’incidir l’Ajuntament és en el de la revisió d’ofici dels comunicats de l’activitat d’HUT en vigor, amb la finalitat de detectar possibles disfuncions i irregularitats en els requisits exigits per a l’activitat. Entre altres aspectes, considerem convenient comprovar si s’han declarat beneficis de l’activitat als efectes de comprovar si es donen les circumstàncies per iniciar un expedient contradictori que declari la caducitat de l’activitat fonamentada en la inactivitat, si la documentació aportada en el marc de la tramitació administrativa és correcta i completa, incloent-hi la que justifica l’abonament de la taxa administrativa i si es pot haver incorregut en alguna falsedat en la declaració responsable de la persona titular de l’HUT, especialment la relativa al requisit de comunicació prèvia a la comunitat de propietaris. Finalment, valorem que caldria estudiar la possibilitat d’establir fórmules tributàries específiques per a aquesta activitat, que repercuteixin directament en la Hisenda Municipal amb l’objectiu finalista de compensar la minoració de l’oferta de lloguer ordinari, cosa que té repercussió en la demanda d’habitatge protegit. 125 Un altre tipus de queixes que cal enumerar són les referents a l’activitat dels clubs de cànnabis, concretament les queixes rebudes en relació amb la regulació municipal dels locals de consum de cànnabis. La síndica valora positivament l’aprovació del Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona, del 10 de juny de 2016. Aquest instrument introdueix criteris estrictament urbanístics que tenen per objecte establir els requisits per poder compatibilitzar el dret d’associació de les persones consumidores de cànnabis amb l’exercici d’altres drets fonamentals, com són la integritat física i moral, la protecció de la salut i el dret a gaudir d’un medi ambient adequat. El Pla especial urbanístic imposa condicions que tenen com a finalitat la protecció mediambiental i la salut, com l’evacuació de fums a través de xemeneies o la implantació d’una doble porta d’accés al local. Aquesta Sindicatura valora de forma molt positiva la imposició d’aquest criteri tècnic, ja que havia rebut diverses queixes INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA relacionades amb les molèsties per les olors que es desprenen d’aquesta activitat, ja que es tracta de locals de fumadors d’ús continuat, que produeixen un fum considerat com a contaminant. També es valora positivament les condicions d’emplaçament aprovades. Amb la nova regulació, les distàncies respecte d’altres equipaments d’usos col·lectius que es consideren protegits són menys restrictives que les que es recollien en el text aprovat inicialment, fet que permet la continuació de l’activitat de molts dels clubs i associacions que ja operaven en la ciutat, mantenint les activitats existents en règim de disconformitat (les que no compleixin amb el règim de distàncies mínimes), i requerint a les activitats en situació de fora d’ordenació (les que no compleixin amb els requeriments tècnics) un termini de 18 mesos per tal que s’adeqüin. Com a recomanacions generals en matèria de llicències d’activitat econòmica, insistim en la necessària simplificació al màxim dels processos disciplinaris i sancionadors que es derivin de l’actuació inspectora, i la imposició de mesures cautelars per tal que aquesta sigui més eficaç i cessin les molèsties que normalment generen els HUT i les associacions de cànnabis als veïns i veïnes, com a activitats de les quals hem rebut més queixes aquest any. També la recomanació de mantenir informats els veïns i veïnes promotors de les queixes de les diferents actuacions municipals derivades de la seva denúncia per tal de millorar la seva confiança i fer una Administració municipal més propera a la ciutadania. 126 10.2. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, i amb caràcter estatal, es refereix als títols que habiliten per a l’ús comú especial dels béns de domini públic i determina que, quan s’efectuï amb instal·lacions desmuntables o béns mobles, han d’estar subjectes a autorització. També preveu que les autoritzacions s’atorguin a qui presenti una petició que reuneixi les condicions, a excepció de si, per qualsevol circumstància, es trobés limitat el seu nombre, cas en què s’han d’atorgar en règim de concurrència o mitjançant sorteig si no s’haguessin de valorar condicions especials en les persones sol·licitants. El Decret 336/1998, que aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals a Catalunya, també recull la previsió d’atorgament d’autorització dels béns d’ús comú especial i INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach