Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA estableix que, si els sol·licitants són més d’un, s’han de tenir en compte els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència. L’Ordenança de terrasses, aprovada pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 20 de desembre de 2013 i modificada en la sessió celebrada l’1 d’abril de 2016, estableix una sèrie de requisits per a la utilització dels béns de domini públic i, especialment, el règim d’autorització prèvia per a l’ocupació dels espais d’ús públic, alhora que pretén afavorir l’equilibri entre els usos de les terrasses i els usos col·lectius de l’espai públic, per tal de garantir, d’una banda la qualitat dels espais per a ciutadans i veïns i la convivència ciutadana i, de l’altra, el suport i promoció de l’activitat econòmica dels sectors de restauració i assimilats. En aquesta matèria, durant l’any 2016, s’han rebut queixes que fan referència a la nova regulació d’ocupació de l’espai públic per terrasses de locals de restauració presentades pels mateixos titulars de les activitats que estan en desacord i aquells que han patit una reducció i/o retirada de taules i cadires, la presentada pel Gremi de Restauradors de Barcelona sobre el procés participatiu per la regulació de les terrasses en general i especialment al passeig Fabra i Puig i als espais públics de l’Heron City, les que denuncien l’excés d’ocupació per part d’alguns locals i les molèsties generades per les terrasses i la manca d’acceptació de les denúncies d’aquests tipus per via telemàtica. 127 Aquesta Sindicatura, alhora que és coneixedora que el Govern està estudiant i analitzant la possible modificació de l’Ordenança de terrasses, valora favorablement la seva aplicació per tal de donar el menor marge possible a la discrecionalitat i exercir de forma clara el control davant de les il·legalitats detectades, alhora que recorda que la permissibilitat a les persones infractores suposa un greuge enfront d’aquelles que estan complint la normativa. Cal, però, acabar l’elaboració i aprovació dels decrets de terrasses per tal de solucionar, com més aviat millor, els conflictes de concurrència que es produeixen en molts d’aquests espais singulars; de fet, alguns restauradors ja havien denunciat la vulneració dels principis que han de regir una bona Administració quant a la distribució de l’espai públic. Quant a les recomanacions generals en matèria de llicències d’ocupació de l’espai públic, la síndica es reitera amb la recomanació de l’any passat de vetllar pel respecte al dret de la ciutadania al descans en horari nocturn i a un ús prioritari de l’espai públic per INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA deambular-hi lliurement, sense perjudici dels drets de les empreses de restauració, i afegeix que es prenguin mesures rigoroses davant els establiments incomplidors i molestos, i que, d’acord amb les previsions de l’Ordenança de terrasses, s’adverteixi als titulars que en cas de reiteració en la infracció no se’ls renovarà la llicència de forma automàtica, i que s’acceptin totes les denúncies rebudes per via telemàtica que afecten un dret general com és l’accessibilitat a la via pública, sense discriminació per raó de l’ús de mitjans electrònics; aquest any s’han estimat 3 queixes per la manca d’admissió de reclamacions per sobreocupació de vorera formulades per via telemàtica (IRIS). 10.3. ATENCIÓ AL CONSUMIDOR I USUARI, OMIC, ARBITRATGE DE CONSUM La Constitució estableix que els poders públics han de garantir la defensa dels consumidors i dels usuaris protegint-ne la seva seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics. L’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix el dret dels consumidors i usuaris a rebre una informació veraç i entenedora sobre les característiques i els preus dels productes i dels serveis, a un règim de garanties dels productes adquirits i dels subministraments contractats i a la protecció de llurs interessos econòmics davant conductes abusives, negligents o fraudulentes, i estableix que els poders públics han de garantir l’existència d’instruments de mediació i arbitratge en matèria de consum i n’han de promoure el coneixement i la utilització. 128 D’altra banda, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat vincula l’Ajuntament, en el límit de les seves competències, a vetllar per la protecció dels consumidors. Quant a les queixes estimades, cal destacar les quatre referents a les males pràctiques utilitzades per alguns repartidors de bombones de gas butà, i en les quals ha quedat palesa la manca d’actuació municipal per corregir les molèsties que la distribució al carrer de gas butà origina a la ciutadania, així com la mala pràctica d’alguns repartidors de demanar un preu per sobre del que està regulat per l’Administració. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4