Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Un altre tipus de queixa que també s’ha estimat ha estat la referent a una denúncia de la vulneració del dret d’admissió en un establiment de pública concurrència en què l’Ajuntament s’havia inhibit de les seves competències inspectores i sancionadores. Un tema tractat a banda és el del costos excessius dels serveis funeraris (vegeu el capítol 9.5). Les conclusions derivades de les decisions dictades sobre aquesta matèria són que cal que l’Ajuntament faci ús de les competències de què disposa en matèria de comerç i consum i que, si cal amb l’ajuda de l’Agència Catalana de Consum o amb aquells altres recursos que consideri convenients, inspeccioni i controli les males pràctiques descrites anteriorment d’alguns repartidors de bombones de gas butà i acordi, si és necessari, amb les empreses distribuïdores les actuacions a emprendre o els protocols que calguin i, si és procedent, que es reguli algun altre sistema de distribució immediat, però amb les degudes garanties per als clients i per als ciutadans en general; cal recordar que les actuacions recomanades no poden obviar conèixer o corregir, si escau, les condicions de treball dels repartidors a peu de carrer i a domicili de bombones de gas butà. Pel que respecta a la denúncia sobre el dret d’admissió, i que ja s’havia tractat anteriorment en aquesta Sindicatura, ha de recordar l’Ajuntament que té l’obligació, davant d’una denúncia d’aquest tipus, d’iniciar un procediment comprovador i, si procedeix, sancionar la conducta contrària a dret; s’ha recomanat a l’Ajuntament que elabori un protocol d’actuació en casos de denúncia per vulneració del dret d’admissió amb fonamentació discriminatòria, que inclogui la pràctica mediadora de tal forma que ofereixi garanties al denunciant que la conducta reprotxada es corregirà, o serà sancionada d’acord amb les disposicions legals. 129 * INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Agilitar la creació i posada en servei d’una funerària municipal, i altres mesures com la inspecció activa de consum per afavorir l’ajustament dels preus dels serveis. ‣ Ampliar les mesures de control i les fiscals sobre els HUT per tal de compensar tant com sigui possible els perjudicis al veïnat. ‣ Estudiar fórmules per contrarestar l’especulació immobiliària que pot tenir la transmissió de la titularitat de l’activitat d’HUT, i estudiar la reversió de les llicències. ‣ Controlar exhaustivament, per interès de la salut i la tranquil·litat de les ciutadanes i ciutadans, les activitats pseudoassociatives dels clubs de cànnabis. ‣ Prioritzar en l’ús de l’espai públic els interessos de les persones vianants en tot moment, i el descans del veïnat en horari nocturn en la concessió i regulació de les terrasses d’establiments de begudes i restauració. 130 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach