Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Capítol 11 LA FUCIÓ PÚBLICA I EL TREBALL A L’ADMINISTRACIÓ 131 En les matèries d’aquest capítol s’han rebut en l’any 2016 un total de 35 queixes. De forma genèrica es coneix com a funció pública l’activitat laboral del conjunt de persones que treballen en l’àmbit de l’Administració pública, a la qual han accedit d’acord amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat, i reben a canvi una remuneració econòmica. L’exposició de motius del Text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al personal al servei de les corporacions locals, estableix que les polítiques de personal de l’Administració pública ha d’emfatitzar entre els treballadors públics “els valors d’autoresponsabilitat envers la pròpia feina, d’orientació cap al ciutadà i cap a la qualitat i millora de la feina a fer, així INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA com a la innovació i l’austeritat en la despesa pública com a mitjans per respondre als requeriments que la societat del nostre país demana” i més endavant defineix els principis que regeixen l’ordenació de la funció pública, “com són els de legalitat, objectivitat, economia, eficàcia i eficiència, així com l’actuació personal com són els de diligència, professionalitat, imparcialitat i sotmetiment a la llei”. Aquests principis, de forma més succinta, també apareixen descrits en l’article 51 de la Carta municipal de Barcelona. Normalment l’exposició de motius dels textos legislatius passen desapercebudes però en aquests preàmbuls és on es defineix i es condensa la voluntat del legislador en justificar la regulació d’una determinada matèria i establir quins són els principis inspiradors que han de servir per aplicar i interpretar el text dispositiu. En moments de canvis permanents i d’una certa convulsió en l’àmbit de l’Administració pública resulta recomanable rellegir les exposicions de motius i refrescar els principis i valors en què s’inspiren. Els treballadors de les administracions públiques disposen de les organitzacions sindicals per reivindicar i defensar els drets reconeguts i incorporar, si escau, el fet de reclamar nous drets i millores en les condicions de treball. No obstant això, els treballadors públics també poden acudir a la síndica de greuges si entenen que l’actuació municipal no és respectuosa amb els seus drets fonamentals i les llibertats contingudes a la Constitució i les lleis. 132 Durant l’any 2016 les reclamacions presentades en matèria de funció pública municipal no han estat molt nombroses, unes a títol individual i d’altres en favor de col·lectius de treballadors municipals. De les queixes col·lectives resoltes durant l’any 2016, volem destacar-ne dues per la seva importància ja que superen el mer interès personal d’aquells que les han presentat. La primera d’elles ha estat presentada per la delegació de Comissions Obreres a l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) en nom del col·lectiu de treballadors vigilants de les zones blaves d’estacionament de vehicles i de les grues municipals. En l’escrit de queixa, presentat al febrer de 2014, es deia que des de l’any 2012 aquest col·lectiu havia patit 83 agressions verbals i físiques per part de persones INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
informations municipales - Mairie de Valmont
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article
Annonces municipales - 24 avril 2013 - Ville de Thetford Mines
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny