Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Capítol 12. HISENDA MUNICIPAL 137 En les matèries d’aquest capítol s’han rebut en l’any 2016 un total de 97 queixes. 12. 1. SOBRE L’IMPOST D’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) L’actuació iniciada per la síndica de greuges l’any 2012 relacionada amb la queixa núm. 964/12 sobre la concepció i l’aplicació del denominat impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a impost de plusvàlua, continua oberta. (Consulteu els antecedents en el capítol 3 del Títol II de l’informe corresponent a l’any 2015). La síndica de greuges ha dit que l’impost de plusvàlua ha d’aplicar-se “considerant l’increment real del valor del terreny de naturalesa urbana, atenent la situació INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA comprovada del mercat immobiliari havent d’acceptar-se, si s’escau, la inexistència del fet impositiu amb independència de quina hagi estat la raó de la transmissió del bé immoble”. Tractant-se d’un impost creat per l’Estat però de gestió municipal, la síndica va suggerir a l’Ajuntament que demanés un informe al Consell Tributari en aplicació d’allò que preveu la Carta municipal i es va adreçar a la institució del Defensor del Poble per tal que estudiés una possible acció d’inconstitucionalitat. Transcorreguts quatre anys des de la decisió de la síndica de greuges, l’Ajuntament no ha donat resposta a la decisió de la síndica, malgrat les continues reclamacions. La institució del Defensor del Poble, al contrari, ens ha anat informant de les actuacions que realitza com a conseqüència de la nostra decisió. Així, l’any 2013 es va adreçar a la Secretaria d’Estado de Hacienda. Davant de les respostes inconcretes obtingudes i com a conseqüència de les consideracions formulades per la síndica de greuges, el mes d’abril de 2015 el Defensor del Poble va recomanar a la Secretaría de Estado de Hacienda el següent: - “Modificar los artículos 201 a 110 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para acomodar la base imponible y liquidable del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a la obtención de una plusvalía real. 138 - Aprobar supuesto de no sujeción al Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para los casos en que no exista incremento en el valor del terreno, en aplicación del principio de capacidad contributiva i de la 138nexistència del hecho imponible”. En el mes d’octubre de 2015 el Defensor del Poble ens va comunicar que, de nou, la Secretaría de Estado de Hacienda en la seva nova resposta no aclaria la qüestió plantejada i que es tornava a demanar aclariments a les recomanacions fetes. El 30 de març de 2016 la titular de la institució, senyora Soledad Becerril, ens informa de la resposta rebuda de la Secretaría de Estado de Hacienda que no desvirtuen les recomanacions formulades i per tant, de nou, aquestes han estat reiterades. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4