Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA La darrera comunicació de la defensora del poble, és del 14 d’octubre de 2016. En ella ens informa que la Secretaría de Estado de Hacienda considera que l’acceptació de les consideracions de la institució del Defensor obligaria a una reforma legal en el marc del finançament de les hisendes locals. En el moment de redactar la resposta, el Govern de l’Estat es trobava en funcions i per tant sense capacitat d’iniciativa legislativa. En conseqüència, la defensora del poble va considerar que procedia la suspensió de les seves actuacions fins al moment en què el Govern constituït reprengués les seves funcions en plenitud. Fins aquest moment s’han aconseguit reformes legals en matèria de plusvàlua i s’ha declarat l’exempció de l’impost en determinades situacions de dació d’habitatges en pagament de deutes hipotecàries, i l’aprovació de coeficients reductors de valors cadastrals que s’han aplicat en ponències que van entrar en vigor entre els anys 2006 a 2009, com a conseqüència de les recomanacions fetes. Continuant en l’àmbit de l’impost de plusvàlua, cal deixar constància de la modificació operada en la corresponent ordenança municipal en el sentit de flexibilitzar els requisits per aplicar la bonificació del 95 % en la quota de l’impost en el cas de transmissions mortis causa a favor dels descendents del propietari difunt. 139 L’aplicació de la bonificació es condicionava al fet que el bé transmès hagués estat el domicili habitual de la persona causant fins a qualsevol dia dels dos anys anteriors de la mort i no hagués estat cedit a tercers. Una ciutadana va demanar la intervenció de la síndica de greuges ja que no es podia acollir a la bonificació ja que la seva difunta mare, pel fet de ser totalment dependent, havia estat ingressada a una residència assistida des de feia quatre anys. La síndica de greuges va considerar que aquests requisits havien quedat desfasats per la realitat social ja que sovint els propietaris es veien obligats a deixar casa seva, per causa de salut i dependència, per instal·lar-se en residències assistides o de familiars i que aquesta situació es perllongava per períodes molt superiors a dos anys. La síndica de greuges va recomanar a l’Ajuntament que modifiqués els requisits en un sentit menys restrictiu inspirant-se en la Llei catalana que regula l’impost sobre successions i donacions, que preveu la reducció d’aquest impost establint un límit de 10 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA anys als causants amb darrer domicili no coincident amb el de l’immoble objecte de transmissió, limitació que no opera si el darrer domicili ha estat un centre residencial o sociosanitari. La recomanació de la síndica de greuges va coincidir, pràcticament, amb la modificació, per iniciativa municipal, de l’Ordenança fiscal 1.3 de manera que el termini ha estat allargat fins al deu anys anteriors a la mort del causant. També es permet la cessió de l’habitatge a tercers mitjançant el pagament d’un lloguer social gestionat per la Borsa d’habitatge de lloguer de Barcelona. La promotora de la queixa ens ha informat que l’Ajuntament li ha reconegut el dret de devolució del 95 % de la quota de l’impost de plusvàlua. 12.2. NOTIFICACIONS DELS ACTES ADMINISTRATIUS DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA Els problemes ocasionats pel sistema de notificacions dels actes derivats de les actuacions de la Hisenda Municipal són, com cada any, motiu de queixa habitual. 140 Com ja es va dir en l’actuació monogràfica de l’any 2012 sobre aquesta matèria, no sembla que, en el conjunt de les actuacions de l’Institut Municipal d’Hisenda, el problema sigui especialment significatiu, però sí que ho és respecte del conjunt de les reclamacions rebudes a l’oficina de la Sindicatura de Greuges pel malestar i indignació que ocasiona en els afectats sobretot quan la manca de coneixement dels actes provoca la pèrdua de reduccions en el pagament de sancions i l’embarg dels saldos dels comptes bancaris. Més enllà dels errors que es poden produir en la gestió cal tenir en compte que a aquesta percepció de la ciutadania pot contribuir: - El fet de que en l’imaginari col·lectiu està instaurant el sistema de notificació mitjançant correu certificat quan resulta que en aquest cas no és d’aplicació. - El fet que les notificacions han de realitzar-se en mà, personalment, mitjançant dos intents i, si no és possible, amb la publicació en el Tauler Edictal Únic INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues