Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA (TEU) o en el Butlletí Oficial de l’Estat. En aquest sentit, l’entrada en vigor de la nova Llei de procediment 39/2015 no ha significat cap novetat. - La negativa de l’Administració a fer ús de les bústies col·lectives de les comunitats de veïns davant de la possible afectació del dret a la protecció de dades personals. - La manca d’accés a les bústies a algunes finques, ordinàriament, ja que els residents no faciliten l’accés a l’agent notificador. - Els errors derivats de la manca d’actualització d’alguns padrons, per exemple, el Registre de vehicles i conductors de la Direcció General de Trànsit, actualització que va a càrrec del titular del vehicle i del titular de la llicència per conduir. Una possible solució és realitzar les notificacions mitjançant el sistema informàtic fent ús del correu electrònic, una opció que només resulta d’obligada acceptació per a les empreses i els professionals dedicats a la gestió, però no per als particulars. Amb una certa freqüència, els notificadors deixen constància de la impossibilitat de dur a terme la notificació en trobar-se vedat l’accés al domicili o a les bústies. En aquest sentit, cal recordar que l’article 34 del Reglament de serveis postals, aprovat pel Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, estableix que el bloc o blocs de bústies (casilleros, en diu) s’han d’instal·lar en un lloc de fàcil accés. Igualment, preveu la possibilitat que, als habitatges unifamiliars o locals comercials o industrials independents, el lliurament es pugui fer en una bústia situada prop de la primera porta d’entrada o a sobre d’ella, de tal manera que es pugui fer el dipòsit dels enviaments des del vial públic. 141 D’altra banda, la síndica de greuges ha dit que cal fer ús de tota l’amplitud de l’horari previst en el plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació del servei de notificacions de l’Institut Municipal d’Hisenda i que en aquests, pels cas de les persones físiques, és de 9.00 h a 14.00 h i de 14.00 h a 21.00 h. Amb posterioritat a l’aprovació d’aquests plecs de condicions, ha entrat en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de els administracions públiques. Per a la pràctica de les notificacions en paper estableix que en el cas que el primer intent de notificació s’hagi realitzat abans de les 15.00 hores, el segon intent caldrà fer-lo després de les 15.00 hores i viceversa, deixant en tot cas almenys un marge INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA de 3 hores entre els dos intents. Caldrà doncs adaptar la pràctica notificadora al precepte legal. En qualsevol cas, cal continuar perseverant en els controls de qualitat en els processos de notificació, especialment en els casos de discrepància amb el destinatari. 12.3. SIMPLIFICACIÓ EN LA TRAMITACIÓ DE PROCEDIMENTS Un ciutadà amb un determinat grau de discapacitat va demanar i va obtenir del l’Ajuntament el lliurament de la targeta d’aparcament. El grau de discapacitat acreditat el feia beneficiari també de l’exempció en el pagament de l’impost sobre vehicles de transmissió mecànica (IVTM). Tot i això, va haver de sol·licitar expressament l’esmentada exempció i va haver d’aportar, de nou, informació de la qual ja disposava l’Ajuntament. Demanada la intervenció de la síndica de greuges, es va estimar la queixa i es va recomanar a l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica i a l’Àrea de Drets Socials que s’estudiés la implantació d’un procediment simplificat per a l’obtenció d’aquells beneficis en què es donin les circumstàncies de concurrència simultània dels requisits d’atorgament. 142 L’Institut Municipal d’Hisenda coincideix amb la recomanació de la síndica de greuges i manifesta que s’estudiarà “la possibilitat que la petició de la targeta d’aparcament, s’utilitzés com a sol·licitud d’exempció de l’IVTM”. L’Institut Municipal d’Hisenda afegeix que contactarà amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per veure les possibilitats a tal efecte. 12.4. EMBARG DE COMPTES BANCARIS DE DEUTORS TRIBUTARIS I SITUACIONS D’INSOLVÈNCIA Durant l’any 2016 han continuat acudint a la síndica de greuges ciutadans que, sent deutors tributaris i trobant-se en una situació de greu precarietat econòmica, han vist embargats els saldos dels seus comptes bancaris o temen que aquest fet es produeixi. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

informations municipales - Mairie de Valmont
Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Le Magazine d'Information Municipale
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
trait Magazine municipal d'information - Baccarat
MAGAZINE MUNICIPAL D'INFORMATIONS - N ... - Ville de Cognac
no381 • novembre 2008 •magazine municipal d'information
Télécharger la politique municipale des Personnes aînées en
no378 • juillet-août 2008 • magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information, août 2011 Dans ... - OPI des Tescou's
Bulletin municipal d'information, novembre 2011 ... - OPI des Tescou's
Bulletin municipal d'information, février 2012 ... - OPI des Tescou's
Bulletin municipal d'information - Berstett
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
INFORME
n° 21 - Grand-Saconnex informations juin 2011