Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Aquesta situació ja es va tractar en els nostres informes dels anys 2014 i 2015 (vegeu els capítols corresponents de les edicions disponibles a la pàgina web sindicadegreugesbcn.cat). Cal dir que es constata una millor predisposició i sensibilitat per part de l’Institut Municipal d’Hisenda per tal d’estudiar les situacions que conegui de percepció d’ingressos no embargables, per tal de deixar en suspens el procés de cobrament per la via de constrenyiment, i s’han arribat a retornar aquells imports embargats de comptes amb saldos provinents d’aquells ingressos. No obstant això, volem deixar constància de dues circumstàncies pendents d’afrontar: - En el nostre l’informe de l’any 2015, es recomanava que des de la hisenda municipal s’oferís al deutor, coincidint amb l’inici del procediment de constrenyiment, la possibilitat d’informar i documentar sobre la seva situació de precarietat econòmica quan es detecti aquesta, i no informar simplement del mecanisme de pagament fraccionat del deute. Cal dir que ens continuen arribant deutors en situació de greu precarietat econòmica que només han estat informats del procediment de pagament fraccionat. 143 - Es detecten deutors en situació de greu precarietat econòmica, sense disponibilitat econòmica per fer-se càrrec de les despeses ordinàries de subsistència però que tècnicament no poden ser considerats insolvents perquè són propietaris de l’habitatge habitual o d’una altra propietat immobiliària sense valor de mercat. Tècnicament, doncs, és possible prosseguir amb el procediment de constrenyiment fins a arribar a embargar i executar les seves propietats per garantir el deute municipal. Cal trobar una solució de suspensió del procediment per a aquests supòsits d’insolvència material mentre no esdevinguin a millor fortuna. * INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Garantir en les notificacions l’ús de l’amplitud horària de matí i tarda per les notificacions que preveu el Plec de prescripcions tècniques, plec que haurà d’adaptar-se a les vigents previsions de la recent normativa en matèria de procediment administratiu comú. ‣ Perseverar en els controls de qualitat de l’activitat notificadora, especialment en els casos de discrepància amb el destinatari del fet a notificar. ‣ Coordinar la tramitació de la petició de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, amb la sol·licitud d’exempció de l’IVTM. ‣ Oferir a la persona deutora de l’IMH, coincidint amb l’inici del procediment de constrenyiment, la possibilitat d’informar-se i documentar la seva situació de precarietat econòmica a l’efecte de no agreujar la seva situació econòmica. 144 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

informations municipales - Mairie de Valmont
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Le Magazine d'Informations Municipales
#4
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Bulletin municipal d'information - Berstett
Dades bàsiques de mobilitat
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Le Magazine d'Informations Municipales
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
Annonces municipales - 24 avril 2013 - Ville de Thetford Mines
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Bulletin d'informations Municipales - Réseau des Communes
no376 • mai 2008 •magazine municipal d'information