Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Capítol 13. SERVEIS SOCIALS 145 En les matèries d’aquest capítol s’han rebut en l’any 2016 un total de 150 queixes. La Carta Municipal de Barcelona (LCMB), a l’article 107.3 relaciona les funcions que, en matèria de serveis socials, té l’Ajuntament de Barcelona i que són, entre d’altres, la programació, prestació i gestió dels serveis socials d’atenció primària, així com dels serveis especialitzats corresponents al segon nivell, i –mitjançant el Consorci de Serveis Socials– el tercer nivell, segons la relació establerta a la legislació vigent al moment d’aprovar-se la Carta. Es vol fer un èmfasi especial novament en l’aspecte ja assenyalat en informes anteriors sobre la conveniència que l’Ajuntament de Barcelona impulsi l’assumpció de la planificació, titularitat i gestió dels serveis socials de segon nivell obtenint el traspàs dels recursos corresponents al seu territori que encara gestiona l’Administració de la INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Generalitat, i promogui la compleció del tercer nivell per poder garantir l’atenció a aquelles persones que viuen a Barcelona i que necessiten recursos en aquests àmbits, per tal de donar ple compliment al que estableix la Carta. La Llei 12/2007, de serveis socials, defineix els serveis socials especialitzats com aquells que s’organitzen atenent la tipologia de les necessitats per donar resposta a situacions que requereixen una especialització tècnica o la disposició de recursos determinats. Aquests es poden prestar per mitjà de centres, serveis, programes i recursos dirigits a persones i col·lectius amb necessitats d’atenció específiques. Els serveis a què es refereix l’art. 107 de l’LCMB que obliga l’Ajuntament a programar, prestar i gestionar són: En el primer nivell: - Serveis bàsics o d’atenció social primària. - Serveis d’atenció domiciliària. - Serveis residencials d’estada limitada. - Serveis de menjador. - Serveis d’assessorament tècnic d’atenció social primària. - Serveis de centres oberts per a infants i adolescents. En el segon nivell: - Serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA). - Serveis de suport a la integració laboral de persones discapacitades (SSIL). - Serveis d’atenció precoç. - Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat. - Habitatges amb serveis comuns per a persones amb discapacitat. - Serveis de transport adaptat. - Serveis de centres de dia per a gent gran. - Serveis de centres residencials per a gent gran. - Habitatges tutelats per a gent gran. - Serveis de centres de dia d’atenció a toxicòmans. 146 La Llei 12/2007, de serveis socials, també preveu a l’article 87.3 la possibilitat que els municipis puguin assumir funcions d’inspecció, mitjançant un conveni amb l’Administració de la Generalitat, i que l’Ajuntament de Barcelona podria instar. En l’àmbit dels serveis socials especialitzats, la síndica subratlla principalment els relacionats amb l’atenció a la gent gran, la dependència i l’atenció de menors d’edat estrangers indocumentats i no acompanyats de persones adultes responsables. En relació amb els recursos residencials per a gent gran, cal tenir en compte el creixement de la població en la franja d’edat a partir dels 65 anys, a causa de tant l’increment de l’esperança de vida, com l’envelliment del conjunt de la població. Per bé que, des del Servei d’acolliment d’urgència per a gent gran (SAUV), pels casos dels quals s’ha INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach