Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA tingut coneixement a la Sindicatura, s’ha treballat de forma protocol·litzada i intensiva per tal de donar resposta i garantir els recursos adients en aquelles situacions que així ho requerien, el fet que en situacions ordinàries s’hagi d’atendre el curs de les dilatades llistes d’espera per accedir a places públiques residencials assenyala un dèficit que el consistori no pot ignorar i sobre el qual, per tant, ha de planificar per un futur a curt i mitjà termini. En l’àrea d’atenció a la infància i l’adolescència cal fer constar la incongruència que tindria la consolidació del projecte de traspassar els serveis d’atenció a la Infància i l’adolescència (EAIA) que són de plena competència municipal segons la CMB al Consorci de serveis Socials de Barcelona, organisme en el qual l’ajuntament té representació minoritària. Un nombre important de persones grans de la ciutat, així com en altres franges d’edat, es troben en situació de dependència, motiu pel qual reben atenció per part del programa de dependència o bé ho han sol·licitat (segons dades del Consorci de Serveis Socials de Barcelona del setembre de 2015, hi havia 164.637 sol·licituds de valoració de grau, i 26.472 persones que ja n’eren beneficiàries). Per tal de poder accedir als recursos vinculats a la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a las persones en situació de dependència (LAPAD), aquells barcelonins i barcelonines que hi volen optar es veuen abocats a uns tràmits llargs i que impliquen tres serveis, habitualment el centre de serveis socials (CSS) del territori, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i finalment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Després de seguir aquest circuit, les persones sol·licitants reben resolucions en què apareixen nombroses referències legals però no estan gens motivades, de forma que es podrien crear situacions d’indefensió jurídica. Per aquest motiu, s’ha recomanat que des de l’Ajuntament, i concretament des de l’Àrea de Drets Socials, s’insti les administracions implicades per tal que les resolucions continguin la motivació fàctica i jurídica necessària que serveix de base a la decisió de l’Administració. 147 L’atenció a menors d’edat estrangers indocumentats i no acompanyats de persones adultes responsables va ser motiu de diferents queixes el 2015 i 2016, i va generar una actuació d’ofici el 2016. La síndica entén que, si bé l’Ajuntament de Barcelona aplica el protocol existent establert per la Direcció General d’Atenció a la Infància i INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA l’Adolescència (DGAIA) i disposa de professionals específics que atenen els menors en aquesta situació (Servei de Detecció i Intervenció), caldria posar més èmfasi en la responsabilitat municipal atès que la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància l’adolescència (LDOIA), considera l’Administració local com una part bàsica del sistema de protecció de menors, que regula la competència en la prevenció i la intervenció en situacions de risc. Per aquest motiu, la síndica recomana a l’Àrea de Drets Socials que promogui l’increment dels recursos destinats a l’atenció d’aquest col·lectiu i que es vetlli per una adequada vinculació dels menors amb els centres de serveis socials per prevenir situacions de risc en complir la majoria d’edat, i també que hi hagi una coordinació amb la DGAIA per elaborar, si cal, un nou protocol en l’àmbit de la ciutat de Barcelona. Des de l’Àrea de Drets Socials i des de l’Institut Municipal de Serveis Socials, s’ha informat, en el decurs del 2106, que s’està actuant per tal d’assumir competències en els serveis socials especialitzats i que es treballa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya pel que fa al desplegament segons el que preveu la Carta Municipal. La Sindicatura valora positivament aquesta voluntat i estarà amatent al procés que se segueixi per tal de valorar-ne l’efectivitat i els resultats. 148 En relació amb els serveis socials bàsics, aquests generen un percentatge significatiu de les queixes rebudes a la Sindicatura de Greuges de Barcelona. I com ja s’ha manifestat en diferents decisions i s’explicitava a l’informe del 2015, la síndica és coneixedora i reconeixedora de la qualitat tècnica dels i les professionals que treballen als centres de serveis socials, així com de la pressió assistencial amb què desenvolupen la seva tasca diàriament. Per tant, cal incidir en altres aspectes quan es busquen les causes de la insatisfacció de les persones que hi són ateses, i s’observa una conjuntura multifactorial de la qual l’única cara visible resulta ser un o una professional referent de la persona usuària en el CSS que –paradoxalment– és qui vetlla pel seu benestar. Els serveis socials bàsics, que en el cas de Barcelona es presten a través dels centres de serveis socials (CSS), tenen assignades múltiples funcions, ja que, segons estableix l’article 17 de la Llei 12/2007, de serveis socials, han de detectar situacions de necessitat, oferir informació, orientació i assessorament, fer diagnòstics socials, proposar i establir programes individuals d’atenció, actuar preventivament, fer tractament social, intervenir en situacions de risc social, impulsar projectes comunitaris, INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach