Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA prestar serveis d’ajuda a domicili, gestionar prestacions d’urgència social, gestionar la tramitació de prestacions econòmiques, coordinar-se amb altres serveis, i un llarg etcètera que inclou les grans responsabilitats establertes a la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència, i a la Llei 14/2010, de drets i oportunitats de la infància. És sobradament conegut l’impacte que la crisi econòmica ha tingut en els serveis socials de la ciutat, amb l’arribada de nous col·lectius (que cada vegada són menys nous) que hi han arribat amb noves demandes, nous nivells de formació i també d’una justa exigència sobre els seus drets, uns drets que els serveis socials no sempre estan dotats per poder garantir. A aquest fet s’hi afegeix una pressió que ja ve d’anys anteriors i que és la del volum de persones sol·licitants o beneficiaries de la dependència. La creixent pobresa energètica i els esforços de les administracions i del mateix Ajuntament de Barcelona per abordar-la, també han generat nous tràmits a assumir per part dels CSS. La situació de precarietat habitacional i l’assistència en situacions de desnonament, en circumstàncies de màxima tensió, els fons d’ajut d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys i altres ajuts, tan necessaris per poder abordar la situació actual i les necessitats més bàsiques, entre molts altres elements, han pogut generar una pressió i una sobrecàrrega de la qual es feien ressò els mitjans de comunicació a mitjans d’any, en relació tant amb els CSS com amb els Equips de la Infància i l’Adolescència (EAIA). 149 Aquesta pressió no hauria de recaure únicament en els serveis socials, sinó que, com es planteja més endavant, cal realitzar un enfocament ampli pel qual altres sectors de l’Administració assumeixin un paper més actiu. Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha assumit aquesta situació i durant l’any 2016 s’han convocat borses de treball per poder reparar aquesta situació, que consisteixen en 150 tècnics/tècniques mitjans/anes en educació social i 100 tècnics/tècniques en treball social. Aquestes convocatòries s’han realitzat atenent allò previst a l’article 27.1 de l’Acord de condicions reguladores de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona, que preveu la constitució de borses de treball per a supòsits de necessitats de personal urgents i inajornables que afectin els serveis públics essencials. La consideració dels serveis socials municipals, com a serveis públics essencials posa de manifest la rellevància donada a aquests serveis pel consistori i, per tant, a la important tasca que s’hi desenvolupa atenent milers de persones en les seves INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA necessitats més bàsiques. Aquesta importància també ha quedat reflectida en el Contracte Programa 2016-2019, pactat entre l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que ha permès incrementar de forma substancial el pressupost destinat als serveis socials i que ha de revertir, entre d’altres, en el Servei d’atenció domiciliària de persones amb dependència, en l’atenció a persones sensellar i en la millora de les ràtios de professionals als CSS i EAIA. La voluntat municipal de donar resposta a les necessitats socials i la professionalitat dels tècnics i tècniques de l’àmbit social han de trobar-se de forma que reverteixin en una millora important de la qualitat de l’atenció, ajustant el funcionament dels centres de serveis socials i els serveis prestats a la realitat actual. Aquest repte de futur s’està treballant a partir del procés de reflexió i acció sobre els centres de serveis socials “Impulsem”, que aquesta Sindicatura celebra i sobre el qual s’estarà expectant. Un dels desafiaments més importants que plantegen els serveis socials municipals, pel volum de persones que s’atenen i les hores de servei que es presten, és el Servei d’atenció a domiciliària (SAD), que justament pel volum dels serveis prestats i la complexitat en la gestió diària genera incidències, amb més o menys impacte en la vida de les persones afectades, però es constat que cal seguir treballant per millorar el servei. Aquest servei és desenvolupat per empreses prestadores però l’Ajuntament de Barcelona és el responsable de la seva qualitat i, per tant, ha de disposar dels mecanismes que permetin una supervisió adequada, per tal de garantir un servei adient. Un aspecte que suscita la insatisfacció de la ciutadania que gaudeix del servei és la manca de transparència en els serveis de copagament i dels que les persones usuàries no reben rebuts detallats. Aquests i altres assumptes que sorgeixen en relació amb la prestació del SAD haurien de poder-se contrastar amb una detallada relació de les condicions del servei. A la ciutat de Barcelona, el SAD es regula a través del document “Condicions dels serveis d’atenció personal i cura de la llar dels serveis socials d’atenció domiciliària”. Aquest document, si bé, emmarca el servei, no especifica de forma prou precisa la varietat de situacions i factors que poden intervenir en les situacions ateses. Per tant, des d’aquesta Sindicatura, s’ha recomanat a l’Ajuntament la creació d’un Reglament consensuat i aprovat formalment. Aquest Reglament, a més, atenent la normativa de transparència, hauria de ser accessible a través dels diferents mitjans previstos. 150 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach