Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Les queixes rebudes a la Sindicatura incorporen, en nombroses ocasions, informacions sobre l’escàs accés a la informació que tenen les persones que s’hi dirigeixen, des de diferents perspectives. D’una banda, les persones que es dirigeixen als centres de serveis socials per tal de sol·licitar un ajut econòmic per poder fer-se càrrec d’alguna despesa que no poden assumir, no disposen d’informació prèvia, sobre si poden accedir o no a aquesta, cosa que en moltes ocasions crea una sensació de subjectivitat i fins i tot d’arbitrarietat en les decisions que es prenen des dels centres. L’article 26 de la Llei 12/2007, de serveis socials, diu que les actuacions dels serveis socials han de garantir la integritat de les intervencions, han d’aplicar els recursos de la forma més adequada i també especifica, i que correspon a les administracions públiques la valoració de les situacions de necessitat de les persones. En aquest sentit, l’Institut Municipal de Serveis Socials va elaborar el 2015 el document “Ajuts orientats al suport econòmic d’inclusió. Criteris tècnics per a l’atorgament des dels Serveis Socials Bàsics”, revisió d’un altre document del 2011, una guia d’ús intern i que serveix de referència als i les professionals dels centres per tal d’aconseguir un màxim d’objectivitat amb els mateixos criteris a tota la ciutat, en la seva intervenció. Però la Llei 12/2007, de serveis socials, a l’article 10, també estableix el dret a la informació en l’àmbit dels serveis socials. Per tant, des de la Sindicatura s’encoratja l’Ajuntament de Barcelona a establir unes bases de referència per regular els ajuts econòmics puntuals, com s’ha fet en ocasions anteriors, per tal de garantir la plena objectivitat i la informació a la ciutadania. Els serveis socials han d’estar en consonància amb el grau de maduresa democràtica de la ciutat i l’orientació a la plena transparència. Cal superar definitivament l’assistencialisme per passar a la universalitat, i a la garantia de drets. 151 D’altra banda, també s’ha tingut coneixement de situacions en què havien presentat escrits les persones que feien ús dels serveis socials i que no han rebut resposta escrita. Alguns d’aquests escrits plantejaven sol·licituds de canvi de professional i no totes han estat ateses i s’ha prosseguit amb el mateix professional. L’article 10.e de la Llei 12/2007, de serveis socials, estableix el dret a presentar suggeriments, obtenir informació, poder presentar queixes i reclamacions, i rebre’n una resposta dins el període establert legalment. I l’article 9.e determina el dret a tenir assignat un o una professional de referència i a canviar-lo, si escau, d’acord amb les possibilitats de l’àrea bàsica de serveis socials. Per tant, cal donar una resposta positiva als canvis de referent plantejats, entenent que la composició dels centres de serveis socials de la ciutat INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA possibiliten aquesta opció i cal que aquesta resposta, i qualsevol altra que s’hagi presentat per escrit, sigui també una resposta per escrit, tenint en compte tant la pròpia normativa dels serveis socials, com el fet que aquests, com a Administració pública, estan també, en els aspectes formals, sotmesos a la normativa de procediment administratiu comú. La Llei 39/2015, del procediment administratiu comú a les administracions públiques, en l’article 12.1 estableix que les administracions han de garantir que les persones interessades es puguin relacionar amb l’Administració a través de mitjans electrònics, posant a la seva disposició els canals d’accés i sistemes i aplicacions que siguin necessaris. En el sistema d’accés als CSS trobem que, si bé la centraleta telefònica de serveis socials permet concertar hora telefònicament o deixar missatges telefònics als professionals de referència, no es facilita l’adreça electrònica dels centres per tal que es pugui fer arribar una còpia de documentació als CSS o per a altres finalitats, ni es pot contactar directament amb les recepcions ni molt menys amb els i les professionals dels respectius centres de serveis socials. Les dificultats i la tardança en l’atenció i la resposta dels missatges rebuts dels ciutadans i ciutadanes mitjançant la centraleta de serveis socials, preocupa a aquesta Sindicatura, com ja es va posar de manifest en l’actuació d’ofici que sobre l’actuació telefònica i presencial als centres de serveis socials municipals es va concloure el darrer any. En aquell moment, entre altres recomanacions, va demanar-se a l’IMSS la introducció de millores en el servei telefònics d’accés als centres de serveis socials i que les persones usuàries poguessin disposar de mecanismes per tenir constància de les trucades efectuades. Des de la gerència competent en aquell moment es va contestar que es tindrien en compte les recomanacions efectuades per tal de millorar l’atenció i prestació de serveis per a la ciutadania, però segueixen dirigint-se ciutadans i ciutadanes a la Sindicatura que exposen dificultats d’accés i resposta dels missatges telefònics donats. Entenem que els serveis socials han d’adaptar-se a les noves tecnologies, per tal de facilitar l’accés a la ciutadania i donar ple compliment a la normativa existent. 152 L’atenció a les persones sensellar preocupa de forma important a aquesta Sindicatura. Sembla que es constata l’increment de les persones que pernocten a la via pública i, en paral·lel, també trobem aquelles persones o famílies que disposen d’una llar de forma INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach