Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA En aquest sentit, el Pla de Barris 2016-2019, que s’ha posat en marxa, ha de poder incidir més en l’equitat entre barris i els seus habitants. D’una forma diferent, però en la mateixa línia, l’actuació per part dels serveis socials amb abordatges grupals o comunitaris va més enllà d’una acció dipositada únicament en l’individu i les famílies i permet una mirada més amplia i tranversal en l’origen i la solució dels problemes. La situació actual dels CSS permet concedir poc espai a aquests tipus d’intervenció. S’espera que els processos engegats i l’increment de ràtios prevista incideixin en aquest aspecte tan important. La Carta Municipal de Barcelona, a l’article 107.1, estableix que l’activitat de prestació dels serveis socials ha de contribuir a fer real i efectiva la igualtat garantint i facilitant a tots els ciutadans i ciutadanes l’accés als serveis que tendeixin a afavorir un desenvolupament lliure i ple de la persona i dels col·lectius, especialment en el cas de limitacions i mancances. S’ha de promoure la prevenció i l’eliminació de les causes que menen a la marginació i aconseguir la integració de tots els ciutadans i ciutadanes afavorint la solidaritat i la participació. Per finalitzar aquest capítol, es vol fer esment del coneixement que s’ha tingut, durant l’any 2016, sobre diferents casos en què, donant-se situacions d’acumuladors i/o persones afectades per la síndrome de Diogènes, l’Administració municipal ha tingut una actuació lenta i poc coordinada. Per aquest motiu, s’ha obert un expedient d’ofici que permeti conèixer en profunditat com s’aborden aquestes situacions en tots els districtes de la ciutat, i sobre les quals es preveu que s’exposin les conclusions a l’informe anual del 2017. 155 * INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Avançar en la compleció de la xarxa i l’assumpció de serveis socials de segon nivell assumits a la Carta Municipal com a responsabilitat pròpia. De forma prioritària, en els recursos assistencials d’infants i de gent gran, com a franges més vulnerables del ventall del cicle vital. ‣ Instar les administracions implicades en les prestacions de serveis per a l’autonomia personal i la dependència a motivar degudament les resolucions de la LAPAD i a complementar les prestacions de la dependència. ‣ Millorar la vinculació dels menors estrangers que no tenen lligams familiars a Barcelona amb els serveis socials per prevenir situacions de risc quan deixin d’estar tutelats per la Generalitat, així com també la coordinació amb la DGAIA en la intervenció amb aquest col·lectiu, i elaborar, si cal, un nou protocol d’atenció a la ciutat. ‣ Seguir treballant en el procés “Impulsem” als efectes de millorar els serveis i la qualitat de l’atenció prestada, donant especial impuls al treball grupal i comunitari. ‣ Promoure l’elaboració detallada d’un Reglament del servei d’atenció domiciliària, consensuat i aprovat pel Consell Municipal. ‣ Establir unes bases de referència que regulin els ajuts econòmics prestats des dels CSS i que aquesta informació estigui a l’abast de la ciutadania. ‣ Garantir la resposta escrita a tots els escrits presentats pels ciutadans i ciutadanes en relació amb el funcionament dels serveis socials, així com assegurar el canvi de referent quan així se sol·liciti. ‣ Impulsar la introducció de les noves tecnologies per accedir als serveis socials municipals. ‣ Garantir l’atenció adequada a les persones sensesostre quan apareixen dificultats en la intervenció, i emprendre les accions de coordinació necessàries entre les diferents administracions responsables. ‣ Ampliar els recursos d’allotjament assistencial per a aquelles situacions d’exclusió residencial que no s’ajusten al règim jurídic del parc d’habitatges de protecció oficial dirigit a totes les persones empadronades a Barcelona, sense discriminació per origen ni situació administrativa. 156 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

informations municipales - Mairie de Valmont
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Bulletin municipal d'information - Berstett
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Bulletin Municipal d'Informations N° 22 Décembre 2010 - Sogical
Magazine municipal d'information - N°21 Février 2010 - Baccarat
Bulletin municipal d'information de la mairie de Sigale - Accueil du site
Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article
Annonces municipales - 24 avril 2013 - Ville de Thetford Mines
Apprendre à informer les malades atteints de pathologie grave
Le Magazine d'Information Municipale
n° 25 - Grand-Saconnex informations novembre 2011
n° 16 - Grand-Saconnex informations janvier 2011
Informations pour les bénéficiaires de prestations de l'AI - Pro Infirmis
Informations pour les victimes de violence familiale - Public Legal ...