Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA possibilitat que els progenitors que tenen la custòdia compartida dels seus fills, presentant la documentació que així ho acrediti, puguin inscriure’ls en dues unitats de convivència alhora. Darrerament s’ha produït un increment significatiu del règim de guarda i custòdia compartida. Des de la Sindicatura es considera que caldria adequar els criteris dels ajuts a aquests nous models familiars. Es tracta d’una circumstància que, ara per ara, de cap manera queda reflectida en el Padró municipal d’habitants, raó per la qual aquest instrument no pot servir com a requisit acreditatiu. En els nuclis familiars en què es doni aquesta situació, els progenitors haurien de poder acreditar-la i l’Ajuntament l’hauria de tenir en consideració. 14.2. IMMIGRACIÓ En aquest any 2016 hem de fer referència novament a la venda ambulant no autoritzada en espais públics, coneguda popularment com a “top manta”. A l’informe de l’any anterior ja vam esmentar la queixa que un grup de comerciants del Port Vell de Barcelona havia traslladat a la síndica, per la competència deslleial i per la passivitat de les administracions amb la venda irregular massiva que s’estava duent a terme al port. 159 Segons els reclamants, la manca d’enteniment entre els representants polítics de les diferents administracions afectades comportava una inhibició de les seves responsabilitats i un desgovern en el Port de Barcelona. Malgrat que la queixa dels comerciants es va formular l’any 2015, en el moment de tancar aquest informe aquesta Sindicatura no ha pogut emetre un informe, atesa la manca de col·laboració dels òrgans als quals s’ha sol·licitat informació. La venda ambulant no autoritzada és un fenomen global que es dona principalment en les ciutats que tenen una gran afluència de turistes, com és el cas de Barcelona, i que té diversos vessants. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA D’una banda, es pot considerar un problema social, si tenim en consideració que a l’últim graó d’aquest fenomen, els venedors o “manters” sovint són persones immigrades i en situació administrativa irregular que exerceixen l’activitat moguts per la necessitat d’obtenir ingressos com a mitjà de supervivència. No tenen oportunitat d’accedir al mercat laboral en igualtat de condicions que els nacionals o residents, i aquesta feblesa fa que moltes vegades siguin víctimes de xarxes d’explotació. D’altra banda, aquest fenomen té una certa incidència econòmica, ja que els beneficis que obtenen amb la venda no tributen i passen a formar part de l’economia submergida. Així mateix, exerceixen una competència deslleial sobre el col·lectiu de venedors autoritzats, que es veuen perjudicats per la presència massiva de venedors, generalment, de productes falsificats importats o manufacturats per altres intermediaris que es lucren del comerç irregular. L’any 2015, amb l’enduriment de les polítiques contra aquesta activitat, la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, va assenyalar la venda ambulant com una infracció lleu contra l’ordre públic. Així, l’article 37 de l’esmentat text normatiu, que enumera aquesta tipologia d’infraccions, al seu apartat 7 disposa: “l’ocupació de la via pública amb infracció d’allò disposat per la Llei o contra la decisió adoptada en aplicació d’aquella per l’autoritat competent. S’entendrà inclosa en aquest supòsit l’ocupació de la via pública per a la venda ambulant no autoritzada”, i preveu per a aquesta conducta una sanció d’entre 100 i 600 €. 160 L’Ajuntament de Barcelona també prohibeix la venda ambulant no autoritzada en l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona, a l’article 49, i fonamenta la regulació en la protecció de la salubritat, l’ús racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de la seguretat pública, i a més, si és procedent, de la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial en l’economia de mercat i els drets de les persones consumidores i usuàries. El conjunt d’aquesta regulació encara castiga més el col·lectiu de persones que exerceixen la venda ambulant no autoritzada. Com ja hem assenyalat, sovint es tracta d’una activitat de subsistència realitzada per persones immigrants que no tenen regularitzada la seva estada en el nostre país, i que segurament tindran moltes dificultats per regularitzar-la en aplicació de les polítiques d’immigració. Ara, la tipificació INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

informations municipales - Mairie de Valmont
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Le Magazine d'Information Municipale
trait Magazine municipal d'information - Baccarat
MAGAZINE MUNICIPAL D'INFORMATIONS - N ... - Ville de Cognac
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
no381 • novembre 2008 •magazine municipal d'information
Télécharger la politique municipale des Personnes aînées en
Bulletin municipal d'information - Berstett
Bulletin d'informations Municipales - Réseau des Communes
no378 • juillet-août 2008 • magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information, novembre 2011 ... - OPI des Tescou's
Bulletin municipal d'information, août 2011 Dans ... - OPI des Tescou's
no376 • mai 2008 •magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information - Numéro 29 ... - Ville de Tulle
Le Magazine d'Informations Municipales