Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA d’aquestes conductes en l’ordre penal i d’ordre públic pot generar més traves a les seves possibilitats d’obtenir el permís de residència. Així mateix, i en la mateixa línia d’enduriment, l’1 de juliol del 2015 va entrar en vigor la Llei Orgànica 1/2015, de modificació del Codi Penal, on la venda ambulant passa a ser considerada també com un delicte. L’article 274, que tracta sobre els delictes contra les marques, els noms comercials i els rètols d’establiments, a l’apartat 3 disposa que “la venda ambulant o ocasional dels productes a què es refereixen els apartats anteriors (falsificats) serà castigada amb la pena de presó de sis mesos a dos anys. No obstant això, ateses les característiques del culpable i la reduïda quantia del benefici econòmic obtingut o que s’hagués pogut obtenir (...) el jutge podrà imposar la pena de multa d’un a sis mesos o treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a seixanta dies”. Aquesta tipificació penal a més de desmesurada sembla anar dirigida a estigmatitzar i perjudicar el projecte migratori dels immigrants que practiquin aquesta forma de subsistència. La Sindicatura de Greuges de Barcelona s’ha pronunciat en diverses ocasions, i ha manifestat la seva consideració que es tracta d’un problema que s’ha de resoldre amb iniciatives socials i laborals, i no policials, i ni molt menys penals, quan els implicats són persones en risc d’exclusió. Les mesures coactives, a més de poc dignes, especialment la persecució policial, serveixen únicament per erradicar la conducta momentàniament, però no aborden les causes que l’originen, que és la situació administrativa irregular en què es troben immersos la majoria dels “manters”. Cal fer un pas més enllà i aconseguir un compromís en ferm dels representants polítics competents de manera que les autoritats estatals que controlen fronteres i administren les autoritzacions de residència i treball assumeixin el problema i decideixin quins mitjans de subsistència han de tenir aquestes persones que lluiten per sobreviure havent-se refugiat entre nosaltres per superar situacions de persecució o misèria en els països d’origen. 161 L’Ajuntament, aquest any 2016, ha presentat una Pla de xoc contra la venda irregular al carrer que recull actuacions policials per intentar mantenir l’ordre a l’espai públic, principalment al Port Vell, així com diverses actuacions de caràcter social, i el reforç d’itineraris d’inclusió social a través de solucions laborals per a aquest col·lectiu. L’estrangeria i la immigració no han estat objecte de cap altre tipus de queixes. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Vetllar per tal que els infants en situació de custòdia compartida i les seves famílies no resultin discriminades en l’aplicació dels preus públics, o en la prelació d’accés als serveis municipals, pel fet de considerar com a referència el domicili d’empadronament. ‣ Vetllar perquè el pla de xoc contra la venda irregular al carrer que recull actuacions policials per intentar mantenir l’ordre a l’espai públic no criminalitzi el fet immigratori ni el presenti com una activitat incívica. 162 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

informations municipales - Mairie de Valmont
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Bulletin municipal d'information - Berstett
Bulletin Municipal d'Informations N° 22 Décembre 2010 - Sogical
Magazine municipal d'information - N°21 Février 2010 - Baccarat
Bulletin municipal d'information de la mairie de Sigale - Accueil du site
Apprendre à informer les malades atteints de pathologie grave
n° 16 - Grand-Saconnex informations janvier 2011
Informations pour les bénéficiaires de prestations de l'AI - Pro Infirmis
Le Magazine d'Informations Municipales
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Le Magazine d'Information Municipale
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
trait Magazine municipal d'information - Baccarat
MAGAZINE MUNICIPAL D'INFORMATIONS - N ... - Ville de Cognac
no381 • novembre 2008 •magazine municipal d'information
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011