Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Capítol 15. SALUT PÚBLICA 163 En les matèries d’aquest capítol s’han rebut en l’any 2016 un total de 35 queixes. Els temes que volem destacar aquest any en l’àmbit de sanitat i salut pública són, d’una banda, la reordenació dels serveis que es presten en alguns CAP que acaben sent traslladats a altres centres mèdics, amb la consegüent afectació per a les persones usuàries i, d’altra banda, la proliferació de persones amb trastorn compulsiu per acumulació (també anomenat impròpiament com a síndrome de Diògenes). 15.1 MARC NORMATIU La competència de l’Ajuntament en l’àmbit de la sanitat i de la salut pública està establerta a la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona. L’article 102 recorda que, dins l’àmbit de les seves competències i amb un compromís de ciutat sostenible, ha de formular i consolidar polítiques dirigides al manteniment i la INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA promoció de la salut pública. Consegüentment, l’article 103.tercer relaciona quines són les àrees d’actuació en matèria inherent a la salut pública, de les quals volem destacar el control sanitari d’edificis i llocs d’habitatge i convivència humana. També especifica, en l’apartat quart, que en l’àmbit de la sanitat li correspon la participació en la planificació, la gestió i l’avaluació dels centres, els serveis i els establiments instal·lats a la ciutat, dependents del Servei Català de la Salut o l’organisme competent. L’article 104 de la Carta Municipal fa referència al Consorci Sanitari de Barcelona, i el defineix com un ens públic de caràcter associatiu, constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de dirigir i coordinar la gestió dels centres, els serveis i els establiments d’atenció sanitària, sociosanitària i els de promoció de la salut i protecció de la salut de la regió sanitària del municipi de Barcelona. El Decret 27/2003, de l’atenció social primària, en l’article 6.1 estableix que els ens locals titulars de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials tenen determinades funcions, de les quals destaquem la de coordinar els serveis socials d’atenció primària de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública del seu territori, així com de coordinar-se amb els altres sistemes d’atenció a les persones i amb les actuacions de la iniciativa privada en l’àmbit de l’atenció primària per garantir una millor eficiència en la prestació dels serveis a la ciutadania. 164 La Llei 18/2009, de salut pública, estableix que els ajuntaments tenen competències en matèria de control sanitari d’edificis, habitatges i llocs de convivència humana. L’article 14 de la Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona fa referència a la protecció de la salut i afirma que el veïns i veïnes de Barcelona tenen dret a la salut i a gaudir d’una atenció sanitària continuada i de qualitat, basada en el respecte a la dignitat, les llibertats i els drets de la persona i en un sistema de participació comunitària. La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, signada per l’Ajuntament de Barcelona, estableix en l’article IV.1 que “els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir de mesures específiques de protecció”. L’article XVI.1 fa referència al fet que “tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre”. Finalment, l’article XVII “compromet a totes les ciutats signatàries, per mitjà d’accions en l’àmbit econòmic, cultural, social i urbanístic, INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

informations municipales - Mairie de Valmont
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Bulletin municipal d'information - Berstett
Bulletin Municipal d'Informations N° 22 Décembre 2010 - Sogical
Magazine municipal d'information - N°21 Février 2010 - Baccarat
Bulletin municipal d'information de la mairie de Sigale - Accueil du site
Apprendre à informer les malades atteints de pathologie grave
n° 16 - Grand-Saconnex informations janvier 2011
Informations pour les bénéficiaires de prestations de l'AI - Pro Infirmis
Le Magazine d'Informations Municipales
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Le Magazine d'Information Municipale
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
trait Magazine municipal d'information - Baccarat
MAGAZINE MUNICIPAL D'INFORMATIONS - N ... - Ville de Cognac
no381 • novembre 2008 •magazine municipal d'information
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011