Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA de circuits d’intervenció o de distribució de competències entre serveis, la ciutadania recorre a l’Administració municipal quan necessita orientació o suport davant d’un conflicte que supera les seves capacitats i espera una actitud proactiva i resolutiva. Al nostre entendre, no es pot dipositar en la comunitat veïnal la responsabilitat d’actuar davant una persona que genera un problema de greu de salubritat i de seguretat en un edifici d’habitatges i que acaba també derivant en greus problemes de convivència. En un dels casos es va declarar un incendi originat per una estufa que va cremar ràpidament el pis per la quantitat de material inflamable acumulat. El resultat de la intervenció dels bombers es va concretar en un informe on constataven l’estat d’insalubritat i mala conservació del pis i la necessitat de practicar una neteja, desinfecció, desinsectació i desratització de tot l’habitatge, realitzat per una empresa homologada (gener de 2016). Des de la Sindicatura, el mes de juny de 2016 es va estimar la queixa perquè la situació plantejada i denunciada no havia millorat i, per tant, requeria iniciar de forma urgent noves mesures d’intervenció per resoldre el problema que ocasionava perjudicis tant a la comunitat veïnal com a la veïna que els originava. En el moment d’elaborar aquest informe sabem que el Departament de Llicències i Inspeccions del Districte ha arxivat l’expedient per impossibilitat de fer el tràmit d’audiència a la persona interessada per incompareixença. La comunitat de propietaris, cansats de la inoperància municipal, ha interposat una denúncia judicial. 167 Amb els altres expedients, dos dels quals estan en fase d’estudi, i amb la informació que han aportat els veïns i veïnes denunciants, podem entreveure que no hi ha un model d’actuació comú en els quatre districtes estudiats. Si la persona afectada ja és usuària dels serveis socials, aquest servei assumeix un cert rol de coordinació amb els altres intervinents. El Departament de Llicències i Inspeccions és un altre dels ens municipals que acostumen a ser referenciats en tots els casos, però la seva intervenció queda limitada a la voluntarietat de la persona afectada d’autoritzar l’accés a l’habitatge denunciat. El tècnic de prevenció és un professional que pot fer de pont entre els Serveis Socials i el Departament d’Inspecció però només s’ha instaurat en un dels quatre districtes. Sorprèn que en cap dels quatre exemples no s’esmenti l’Agència de Salut Pública ni la Guàrdia Urbana. Per aquests motius, la síndica de greuges s’ha plantejat una actuació d’ofici que permeti fer una radiografia actual dels diferents serveis implicats i dels circuits, mitjans i INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA protocols emprats, així com per detectar, si fos el cas, els aspectes a millorar. Concretament s’ha demanat informació sobre: - El protocol per intervenir en les situacions generades per persones acumuladores, i els mitjans previstos per a aquesta finalitat. - La coordinació que s’estableix amb els diferents serveis i districtes de la ciutat, i també amb l’Agència de Salut Pública per resoldre aquestes situacions. - L’orientació i el suport que es dona als veïns i veïnes afectats per aquestes situacions. - Les instruccions de la GUB i SPEIS i el rol dels tècnics de prevenció dels districtes en la detecció i abordatge de les situacions produïdes per acumulacions d’objectes o animals als domicilis. * SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: 168 ‣ Recomanar a l’Ajuntament que, en el marc de les seves competències, actuï amb eficàcia en la construcció i posada en marxa dels centres previstos d’atenció primària de salut (CAP), per tal de garantir, a la ciutadania, una oferta i una atenció sanitària de proximitat de qualitat. ‣ Recomanar a l’ajuntament que intensifiqui la coordinació entre els serveis de salut i els de serveis socials i que estableixin els protocols necessaris per garantir que es fan intervencions coherents amb les persones ateses per ambdós organismes. ‣ Vetllar preventivament tant els organismes autònoms com les regidories de la ciutat que tenen responsabilitat en l’actuació de casos de persones acumuladores (síndrome de Diògenes), i consensuar estratègies per abordar conjuntament i coordinadament aquestes situacions. ‣ Habilitar els recursos necessaris per garantir una atenció adequada a les persones amb problemes de salut psíquica i les dependències que les dificulten per governar la seva vida, en interès propi. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4