Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Capítol. 16. EDUCACIÓ, ESPORT, CULTURA I LLEURE En les matèries d’aquest capítol s’han rebut en l’any 2016 un total de 63 queixes. 169 16.1. EDUCACIÓ Marc Normatiu L’article 44.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de promoure i han d’impulsar la implicació i la participació de la família en l’educació dels fills, en el marc de la comunitat educativa, i han de facilitar i promoure l’accés a les activitats d’educació en el lleure. L’article 1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix els principis del sistema educatiu i assenyala, al punt h), l’esforç compartit per l’alumnat, les famílies, els professors, els centres, les administracions, les institucions i el conjunt de la societat. Al punt h bis), el reconeixement del paper que correspon als pares, les mares i els tutors legals com a primers responsables de l’educació dels fills. I al punt q), la llibertat d’ensenyament que reconegui el dret dels pares, les mares i els tutors legals a triar el tipus d’educació i el centre per als seus fills, en el marc dels principis INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA constitucionals. L’article 15.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, determina que el segon cicle d’educació infantil és gratuït i que, a fi d’atendre les demandes de les famílies, les administracions educatives han de garantir una oferta suficient de places en els centres públics. L’article 56.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, diu que, durant l’educació infantil, hi ha d’haver una cooperació estreta entre els centres i les famílies, que són el primer referent afectiu dels infants i tenen la responsabilitat primera de llur educació. L’article 3.2 del Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, diu que cal establir els mecanismes de participació i col·laboració necessaris que permetin informar famílies i compartir criteris d’intervenció educativa, per afavorir la participació en el procés educatiu dels seus fills. L’annex del Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, i que desenvolupa el currículum d’aquesta etapa, incorpora, a la part que fa referència a la descoberta de l’entorn / exploració de l’entorn, l’observació i la identificació de l’entorn social: l’escola, el carrer, el barri, el poble o ciutat, així com el reconeixement de pertinença a la família, a l’escola, al grup classe, i les relacions que s’hi estableixen. 170 L’article 15. 1 de la Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona estableix que totes les persones tenen dret a una escolarització de qualitat que satisfaci alhora els objectius d’equitat i d’excel·lència i a una educació en valors cívics i democràtics que erradiqui qualsevol forma de discriminació. L’Ajuntament ha d’estimular la innovació i ha de consolidar les pràctiques que afavoreixin l’equitat, la qualitat i més inclusió social en els contextos dels barris i de la ciutat, i ha de promoure compromisos educatius de barri entre tots els centres i els agents educatius. Queixes i greuges A la ciutat de Barcelona, l’educació reglada està directament vinculada amb el Consorci d’Educació de Barcelona, integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. De les competències que té atribuïdes el Consorci pel Decret 84/2002 les que ens convé destacar enguany és la gestió dels centres públics d’educació infantil, INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

informations municipales - Mairie de Valmont
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information - Berstett
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article
Annonces municipales - 24 avril 2013 - Ville de Thetford Mines
Bulletin Municipal d'Informations N° 22 Décembre 2010 - Sogical
Magazine municipal d'information - N°21 Février 2010 - Baccarat
Bulletin municipal d'information de la mairie de Sigale - Accueil du site
Bulletin d'informations Municipales - Réseau des Communes
n° 25 - Grand-Saconnex informations novembre 2011