Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA públic del terreny on està ubicada l’església de Sant Bernat Calbó, actualment en desús i pendent d’enderrocament per problemes estructurals. D’ençà que el barri va conèixer el diagnòstic de l’edifici, es va crear la plataforma esmentada amb l’objectiu que l’Ajuntament recuperés el terreny que en els anys cinquanta havia expropiat i cedit per a la construcció del temple. La demanda principal d’aquesta entitat és ampliar la petita plaça que hi ha davant l’església, que, a falta d’altres espais en el casc antic del barri del Poblenou, s’ha convertit en el seu centre neuràlgic. Les darreres informacions de què disposa aquesta Sindicatura apunten que amb la proposta d’ampliació de l’escola, la plaça no augmentaria de superfície sinó que en perdria: s’annexiona el voladís de l’església que s’havia construït en espai públic i, per arrenglerar un carrer amb la plaça, es perdria un espai lateral on actualment hi ha arbres. Considerada la situació, la síndica s’ha adreçat a l’Ajuntament i ha recomanat al Comissionat d’Educació i Universitats i al Consorci d’Educació de Barcelona que s’estableixin els mecanismes necessaris perquè les AMPA siguin informades amb temps suficient de l’ampliació d’una línia educativa de les seves escoles, i que, quan s’iniciï la implementació d’una nova línia escolar, prèviament ja s’hagi executat la major part de l’actuació urbanística planificada. 173 Un altre aspecte que, per ser recurrent any rere any, no ha de deixar d’esmentar-se és l’assignació de places de P3 a l’escola triada per les famílies en primera opció. Cada any, la síndica de greuges rep queixes de progenitors que no poden escolaritzar els seus infants a l’escola escollida. També és cert que el nombre de reclamacions enguany ha estat inferior al d’altres anys i això diu molt a favor de la gestió que fa d’aquesta competència el Consorci d’Educació, però, per poques que siguin les reclamacions referides a aquesta qüestió, se’ls ha d’oferir l’atenció que es mereixen. L’ens responsable no ha deixat a cap alumne sense plaça escolar, i s’ha respectat l’opció de mantenir com a alternativa una escola pública si no s’havia triat en cap opció un centre concertat; tot i així, encara no s’ha assolit l’objectiu desitjable que cada família pugui inscriure els seus fills a l’escola que encaixa amb el seu ideari educatiu. La Sindicatura ha atès un cas que ha fet reflexionar sobre la gestió de la llista d’espera que les escoles fan públiques dels cursos que han rebut més sol·licituds que places vacants. Cada any el Departament d’Ensenyament aprova, per resolució, les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya. El INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA mateix document regula l’existència d’aquestes llistes d’espera i n’indica el període de validesa, que aquest any finalitzava el dijous 8 de setembre. Atès que l’any 2016 el curs començava el dilluns 12 de setembre, les direccions de les escoles van disposar d’un dia laborable abans de l’inici del curs en què la prelació de la llista d’espera no tenia validesa. En el cas del qual volem fer esment, la direcció de l’escola afectada va fer ús d’aquesta excepció i va permetre la matriculació d’un alumne que, en la llista d’espera, estava situat per darrere del que li corresponia accedir. El Consorci d’Educació va justificar la mesura amb l’argument que s’havia produït un error en el barem dels punts que li corresponien al nen beneficiat i l’increment de la ràtio va ser la fórmula utilitzada per facilitar-ne la matriculació. L’actuació de l’escola i del mateix Consorci no van ser correctes perquè, lluny de rectificar el barem quan va ser detectat l’error i rectificar, si se’n desprenia la necessitat, l’ordre de la llista d’espera, van actuar de forma opaca, sense informar ni donar cap explicació a la família perjudicada. Des de la Sindicatura considerem que la vigència de les llistes d’espera hauria de mantenir-se el temps necessari perquè les famílies que hi tenen un fill inclòs sentissin que l’Administració fa seu el discurs de la transparència i publicitat que propugna. L’accés d’un alumne no inclòs a la llista d’espera a un grup classe hauria de ser excepcional i pels motius que es determinessin en l’anunci de la normativa reguladora de preinscripcions i matrícules escolars, però en cap cas hauria d’afectar un alumne ja preinscrit. 174 L’error comès, i la forma de gestionar-lo, va col·locar la família reclamant en una situació de greuge que finalment va corregir-se perquè va produir-se una baixa en el mateix grup classe i la direcció de l’escola va accedir a mantenir l’augment de la ràtio, cosa que va facilitar la matriculació del nen afectat malgrat que el curs ja havia començat. Un aspecte que sovint ha generat queixes a la síndica de greuges ha estat la gestió i concessió de les ajudes per als menjadors escolars. Enguany no s’ha donat el cas però sí que s’ha intervingut en una reclamació que per la seva peculiaritat volem esmentar. Es tracta de la queixa que va presentar una mare de família de religió musulmana amb el suport d’una entitat sociocultural, referent a la manca de sensibilitat de l’escola pública on assistien els seus fills, la majoria de l’alumnat de la qual era de famílies musulmanes, per no tenir un menú halal com una opció més dels menús que s’oferia als alumnes que INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach