Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA feien ús del servei de menjador. La mobilització que van protagonitzar els reclamants va dur-los a entrevistar-se amb la Direcció i el Consell de l’escola, personal del Consorci d’Educació, membres de l’equip de Govern del Districte de Ciutat Vella... La manca d’una directriu respecte de com regular la tipologia d’aliments i menús que han d’oferir les escoles públiques en els seus menjadors va permetre que es generés un conflicte innecessari en el context escolar. Per aquest motiu, i per complir amb la responsabilitat alimentària i educativa que té aquest espai, que ajuda a instaurar bons hàbits alimentaris i alhora ha de garantir una alimentació saludable a través d’una oferta equilibrada, variada, suficient, agradable i adaptada a les característiques i necessitats dels infants, l’Institut d’Educació va dictar una proposta d’instrucció sobre la diversitat alimentària dels menjadors escolars als centres educatius gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona. Aquest ens la va publicar el 27 de juny de 2016 per tal de ser d’obligat compliment el curs 2016-2017. 16.2. ESPORTS Marc normatiu L’article 43.3 de la Constitució diu que els poders públics han de fomentar l’educació sanitària, l’educació física i l’esport. 175 L’article 58.3 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, diu que els infants tenen dret a practicar l’esport i a participar en activitats físiques en un entorn segur. L’article 1 del Decret legislatiu 1/2000, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, diu que aquest, atès que té l’origen i es desenvolupa en la mateixa societat, té una funció social, contribueix al desenvolupament complet i harmònic de l’esser humà i a fer possible la seva formació íntegra, i afavoreix la consecució d’una millor qualitat de vida i de més benestar social. La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, en el seu article 12.1 diu que les administracions públiques competents han d’establir un règim d’exempcions i bonificacions per als membres de les famílies nombroses que tinguin reconeguda aquesta condició, en relació amb les taxes i els preus per a la prestació de INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA serveis o la realització d’activitats de la seva competència en diferents àmbits, concretament el punt b) fa referència a l’accés als béns i serveis socials, culturals, esportius i d’oci. L’article 120.1 de la Carta Municipal de Barcelona estableix que l’Ajuntament ha de promoure i facilitar l’accés a l’esport i la seva pràctica individual i col·lectiva, com a factor fonamental del desenvolupament integral de la persona. L’article XXI.3 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat es refereix al fet que les autoritats municipals faciliten la participació activa en l’esport i fan possible que les instal·lacions necessàries per a la pràctica esportiva estiguin a la disposició de tots els ciutadans i ciutadanes. Queixes i greuges El Pla estratègic de l’esport de Barcelona 2012-2022 té com a línia estratègica l’esport educatiu, per la qual cosa preveu incrementar la practica esportiva de la població infantil, i potenciar la igualtat d’oportunitats per a l’accés a l’esport. La voluntat de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Barcelona Esports, és donar impuls a la política esportiva de la ciutat des de tots els seus àmbits per cobrir totes les necessitats i demandes que l’esport genera a la ciutat. D’aquí neix el Pla estratègic de l’esport, l’instrument emprat per definir l’estratègia d’actuació que aconsegueixi la millora de tot el sistema esportiu de la ciutat de Barcelona de cara al futur. 176 La ciutat disposa d’un bon nombre d’instal·lacions esportives públiques distribuïdes per tot el territori que, conjuntament amb les privades, permeten a la ciutadania dur a terme tota mena d’activitats i modalitats físiques i esportives. La xarxa d’equipaments esportius compta amb nombroses instal·lacions esportives, ja siguin centres esportius municipals, camps de futbol, poliesportius o instal·lacions singulars. Els centres esportius municipals, basats en un model de gestió externa, proposen una oferta d’activitats organitzades a les quals es pot accedir mitjançant el pagament d’una quota periòdica o d’una entrada ocasional i es caracteritzen per oferir una bona relació qualitat-preu. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Le Magazine d'Information Municipale
informations municipales - Mairie de Valmont
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
trait Magazine municipal d'information - Baccarat
MAGAZINE MUNICIPAL D'INFORMATIONS - N ... - Ville de Cognac
no381 • novembre 2008 •magazine municipal d'information
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
Télécharger la politique municipale des Personnes aînées en
no378 • juillet-août 2008 • magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information, novembre 2011 ... - OPI des Tescou's
Bulletin municipal d'information, août 2011 Dans ... - OPI des Tescou's
Bulletin d'informations Municipales - Réseau des Communes
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no376 • mai 2008 •magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information, février 2012 ... - OPI des Tescou's
Bulletin municipal d'information - Numéro 29 ... - Ville de Tulle
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
bulletin municipal de juillet 2012 - Cierp-Gaud
Bulletin municipal - Communauté de communes du Ségala Carmausin
magazine municipal d'information - bimestriel - juin/juillet 2003 - Joeuf