Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA nombroses i els altres models familiars. En primer lloc, no és adequat generalitzar ja que l’oferta d’aquestes quotes no s’ofereix a tots els centres de la ciutat. En segon lloc, la quota familiar afavoreix totes les famílies amb un o dos fills, però les que tenen tres fills o més no reben cap compensació extraordinària. En tercer lloc, i reiterant l’argument exposat amb anterioritat, els beneficis d’aquesta quota només s’apliquen si s’inscriuen els dos progenitors i només per als fills que han tingut en comú. I finalment, les famílies nombroses no reben cap benefici econòmic llevat del que ja reben les famílies amb un o dos fills. 16.3. CULTURA Marc normatiu L’article 9 de la Constitució estableix com a valors superiors la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme. L’article 16 de la Constitució espanyola garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats sense més limitació, en les seves manifestacions, que la necessària per al manteniment de l’ordre públic protegit per la llei. 179 L’article 20 de la Constitució inclòs en el títol I, dels drets i deures fonamentals, reconeix i protegeix, entre d’altres, els drets a expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions. En el seu punt 4, aquest mateix article diu que les llibertats aquí referenciades tenen el límit del respecte als drets reconeguts en tot el títol. L’article 1 de la Carta de Ciutadania (CC-CDDB) diu que “Barcelona és una ciutat de convivència que es fonamenta en la responsabilitat, la pluralitat, la diversitat, la tolerància i el respecte als drets humans i la promoció de les condicions per a la lliure i plena realització de la persona”. L’article 29 de la Carta de Ciutadania fa referència al pluralisme vers les qüestions religioses. L’Ajuntament, des de la seva aconfessionalitat, ha de mantenir una relació equitativa i equilibrada envers les diferents confessions i creences religioses presents a la ciutat i ha d’afavorir el respecte mutu entre creients i no-creients En les matèries d’aquest capítol s’han rebut en l’any 2016 un total de 97 queixes. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA .D’altra banda, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, signada per l’Ajuntament de Barcelona, en l’article III punt 1 diu que es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a exercir i desenvolupar la llibertat cultural. En el punt 3 diu que la llibertat de consciència i de religió individual i col·lectiva queda garantida per les autoritats municipals a tots els ciutadans i ciutadanes. Queixes i greuges Habitualment aquest és un dels àmbits tractats per la Sindicatura que no reben excessives queixes. Enguany no ha estat una excepció, tot i que dues d’elles han tingut un ressò mediàtic força important. La primera va ser la denúncia per la recitació del poema “Mare nostra” en el context de l’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona 2015. Els promotors de la queixa afirmaven que el text llegit era irrespectuós amb els cristians i ofensiu i que vulnerava la seva dignitat. Consideraven que Ajuntament de Barcelona i els premis que s’entreguen en nom de la ciutat no poden ofendre una part de la ciutadania. La lectura del poema en seu municipal va generar un gran debat tant en l’àmbit social com polític: cartes als directors dels diaris, articles d’opinió a la premsa escrita, debats radiofònics, declaracions de persones de la política de diferents tendències, petició de cessament del regidor responsable de l’acte, etc. Els posicionaments podien centrar-se en la forma i el contingut del text o bé en la idoneïtat del lloc i el context on es va llegir. Potser el debat més participat van ser la defensa de drets com la llibertat d’expressió i de creació artística davant la vulneració del dret a professar una religió i que aquesta sigui respectada. 180 Els articles 16 i 20 de la Constitució garanteixen dos drets fonamentals que podrien contraposar-se: el dret a la llibertat religiosa i el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions respectivament. Creiem que cap dels dos drets va resultar perjudicat pels fets analitzats, si bé, en previsió de no ferir sensibilitats en actes realitzats a la Casa Gran, fóra desitjable mantenir sempre l’equidistància entre col·lectius i sentiments que poden arribar a confrontar-se. De l’informe i la documentació que va remetre’s la Tinència d’Alcaldia de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència se’n desprenia que els Premis Ciutat de INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4