Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 16.4. LLEURE Marc normatiuL’article 9 de la Constitució espanyola compromet l’acció dels poders públics amb l’objectiu que s’aconsegueixi la igualtat substancial entre els individus, amb independència de la seva situació social. L’article 43.3 de la Constitució estableix que els poders públics han de facilitar l’adequada utilització del lleure. L’article 103 de la Constitució estableix que l’Administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al dret. L’article 12 de la Llei 14/2010, dels drets i de les oportunitats de la infància i adolescència, del 12 de maig, tracta del respecte i suport a les responsabilitats parentals i diu que els pares i les mares tenen responsabilitats comunes en l’educació i el desenvolupament dels fills menors d’edat. Els poders públics han de proporcionar la protecció i l’assistència necessàries a les famílies perquè puguin assumir plenament llurs responsabilitats i que les necessitats dels infants i els adolescents s’han de satisfer allà on viuen i creixen. L’article 57 de la mateixa Llei 14/2010 fa referència a l’educació en el lleure, concretament al dret que tenen els infants i els adolescents a rebre una formació integral en el temps de lleure que els faciliti l’educació en els valors cívics i en el respecte a la comunitat i al medi. Les administracions han d’afavorir i fomentar l’educació en el lleure i donar suport a la xarxa d’entitats socials, i n’han de fomentar la igualtat d’accés dels infants i els adolescents. 183 L’article 31 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant estableix el dret dels infants al lleure i a participar en les activitats culturals, artístiques, recreatives i d’esplai existents, i el deure de les administracions de fer-ho possible. L’article 13.3 de la Carta de Ciutadania (CC-CDDB) diu que l’Ajuntament de Barcelona ha de posar a l’abast de les famílies els instruments i recursos necessaris perquè desenvolupin el paper d’unitat bàsica de la societat i nucli socialitzador i protector dels menors, amb especial atenció a les situacions de famílies específiques. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA L’article 10 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat refereix que la ciutat protegeix el dret a la vida privada i familiar i reconeix que el respecte a les famílies, en la diversitat de les seves formes actuals, és un element essencial de la democràcia local. Queixes i greuges A Barcelona hi ha un gran ventall d’entitats dels àmbits de l’esport, sociosanitari, del lleure i de la cultura, que gestionen i organitzen activitats d’educació en el temps lliure durant el període de vacances d’estiu, a través de la promoció esportiva, de l’activitat lúdica i sociocultural i de l’aprenentatge, en un marc d’acció planificat i participatiu amb l’objectiu de fer gaudir a infants i adolescents d’un temps de lleure amb propostes atractives i de qualitat. A aquests efectes, l’Ajuntament de la ciutat promou anualment l’aprovació i publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del Protocol de la Campanya d’activitats de vacances d’estiu, al qual poden adherir-se les entitats que ho desitgin i que organitzen i ofereixen aquestes activitats. Una de les finalitats de la Campanya és assegurar-se la participació dels infants interessats en l’oferta, independentment de la capacitat econòmica de la seva família. Per això s’activa un ampli sistema d’ajuts econòmics adreçats als nuclis de convivència empadronats a Barcelona i que puguin justificar la necessitat d’un suport econòmic. Per calcular la capacitat econòmica de les famílies que sol·licitin un ajut per a una activitat, així com el percentatge becat del cost d’aquesta, s’utilitza l’indicador de renda de suficiència (IRS), establert per la Generalitat de Catalunya. L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 30 %, 60 % o 90 %) està en funció de la renda personal anual familiar, que es calcula dividint els ingressos del nucli de convivència pel nombre de membres de la família censats a l’habitatge. 184 Aquest criteri de càlcul que empra l’Ajuntament discrimina els fills de pares separats o divorciats que tenen la seva custòdia compartida. La queixa que es va atendre a la Sindicatura la presentava un progenitor que es feia càrrec, en règim de custòdia compartida, de les dues filles que havia tingut d’una relació anterior però que estaven empadronades amb la mare biològica. En sol·licitar un ajut econòmic per a l’activitat d’estiu d’una d’elles, durant dos anys consecutius se li havia denegat perquè la seva renda personal anual familiar superava el tram més alt INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4