Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA subvencionat. La reclamació que feia aquest ciutadà era que les filles només podien estar empadronades a casa d’un progenitor, i l’Ajuntament denega l’ajut al progenitor sol·licitant, si és el que no les té inscrites amb ell, per mantenir el criteri d’un infant, un ajut. La situació familiar plantejada no és excepcional, cada vegada més els jutges que atenen divorcis o separacions de parelles amb fills resolen la custòdia d’aquests de manera compartida, perquè es considera que aquesta és l’alternativa més adequada en bé dels menors. Aquesta decisió judicial bàsicament suposa que ambdós progenitors comparteixen el temps i la cura dels fills a parts iguals i, malgrat que pugui pensar-se el contrari, resulta beneficiosa per als fills perquè és més favorable compartir el seu temps amb els dos progenitors que estar amb un d’ells en comptades ocasions. La legislació que regula l’empadronament encara no s’ha adaptat als nous models de família i, com en el cas que ens ocupa, les dues filles de la primera parella del promotor de la queixa han estat empadronades al domicili de la mare, malgrat que ho podrien haver estat al del pare perquè viuen a parts iguals a casa de l’un que a casa de l’altra. D’acord amb el caràcter educatiu del temps de lleure, el dret al lleure s’ha associat cada cop més amb el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats. Les activitats de lleure educatiu ofereixen als infants importants oportunitats de desenvolupament personal i social, i és per aquest motiu que cal reconèixer aquest dret i fomentar-ne l’accés en condicions d’igualtat. 185 El fet és que no poder fer constar al Padró que viuen en els dos domicilis no les hauria de privar de poder gaudir de la clàusula 2 del Protocol de la Campanya d’Activitats de Vacances per a Infants i Adolescents 2015-2018, en què es fa esment al fet que es vol assegurar la participació dels infants interessats en l’oferta, independentment de la capacitat econòmica de la seva família. Per això, l’Ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema d’ajuts econòmics adreçats als nuclis de convivència empadronats a Barcelona i que pugin justificar la necessitat d’un suport econòmic. El criteri escollit per l’Àrea de Drets Socials discrimina aquells infants els pares dels quals en tenen la custòdia compartida. Només en el cas que el progenitor que el té empadronat amb ell sigui el que sol·liciti l’ajut econòmic per fer una activitat i que els seus ingressos s’ajustin als barems aprovats, podran gaudir de l’ajut. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA L’Àrea de Drets Socials argumenta que, per agilitar el tràmit de sol·licitud d’ajut econòmic i fer-lo menys carregós a les famílies, només els requereix la presentació de la declaració de la renda perquè, consultant el Padró, poden saber la IRS del nucli de convivència i determinar aquelles famílies que poden optar a un ajut i l’import d’aquest. En realitat aquest criteri, com ja s’ha dit abans, discrimina completament les famílies amb fills la custòdia dels quals es comparteix amb l’altre progenitor que no conviu en el domicili. No preveure aquesta realitat és penalitzar econòmicament aquests nuclis de convivència singulars que cada vegada són més nombrosos. Si ja es considera la presència d’un membre amb discapacitat comptant-lo per dos, per què no pot establir-se que el fill amb custòdia compartida compti com a mig membre? La documentació extraordinària que s’ha de presentar en el cas excepcional ja reconegut, s’assimilaria a la que caldria aportar per demostrar el que ens ocupa (sentència judicial). L’Ajuntament de Barcelona, i menys l’Àrea de Drets Socials, no pot contradir-se en les seves polítiques d’igualtat i no discriminació perquè aquestes famílies també tenen dret a gaudir d’aquests ajuts, si es té en compte que els fills amb custòdia compartida passen la meitat de l’any amb ells, i el càlcul de la IRS així ho determina. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en el seu Registre de Sol·licitants i Adjudicació d’Habitatges, ja preveu la possibilitat que els progenitors que tenen la custòdia compartida dels seus fills, presentant la documentació que així ho acrediti, puguin inscriure’ls en dues unitats de convivència alhora. 186 És per aquestes consideracions que la síndica ha recomanat a l’Àrea de Drets Socials que els barems per concedir ajuts econòmics per a les activitats d’estiu i fer el càlcul de membres del nucli familiar i ingressos d’aquest incloguin els fills amb la custòdia compartida, comptabilitzant-los en la seva justa mesura. Al llarg de l’any 2016 la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha pogut constatar la inquietud creixent per la necessitat d’espai físic i de lleure per als infants i adolescents que no troben una cabuda adient a l’espai públic de Barcelona ni als seus equipaments. * INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL