Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: En matèria d’educació: ‣ Garantir que les associacions de pares i mares de les escoles de Barcelona estiguin degudament informades sobre les possibles ampliacions de línies o bé de creació de grups extraordinaris al seu centre educatiu. ‣ Recomanar que, quan s’iniciï la implementació d’una nova línia escolar, prèviament ja s’hagi executat la major part de l’actuació urbanística planificada. ‣ Per garantir una major transparència en la gestió de les llistes d’espera per a centres d’infantil o primària, valorar que la seva vigència duri fins als primers quinze dies d’inici del curs. En matèria d’esport: ‣ Garantir que els centres esportius municipals informin, ofereixin i apliquin adequadament les tarifes més afavoridores per a aquelles persones i famílies que volen practicar esport a la ciutat de Barcelona. ‣ Establir un règim d’exempcions i bonificacions en l’accés als centres esportius tal com preveu la Llei 40/2003, de protecció a les famílies nombroses. ‣ Recomanar a l’Ajuntament que es replantegi el concepte de família susceptible d’acollir-se a la quota familiar per tal de no discriminar altres models de família que actualment formen part de la nostra societat. En matèria de cultura: ‣ Mostrar la mateixa sensibilitat en el tractament de les relacions comunitàries i les activitats culturals i lúdiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona davant totes les seves manifestacions culturals que tenen cabuda constitucional i que estan emparades pels drets fonamentals i els principis rectors de la política social. En matèria de lleure infantil i juvenil: ‣ Revisar la idoneïtat del criteri de l’empadronament per concedir ajuts econòmics per a activitats d’estiu, en els casos d’infants amb la seva custòdia compartida (un infant - dues llars). 187 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA CLASSIFICACIÓ DE LES QUEIXES PRESENTADES 188 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL