Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 195 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA RELACIÓ D’EXPEDIENTS DE QUEIXA HABITAT URBÀ Habitatge i dignitat EXPEDIENT DRET DESCRIPCIÖ SÍNTESI DE LA DECISIÓ VULNERAT 15Q000517 Procediment dels actes administratiu s (art. 105 CE) Disconformitat amb expedient sancionador per alimentar coloms. S'estima la queixa en tant que es considera que l'actuació municipal per tal d'afrontar el problema vital que afecta a la reclamant no ha estat l'adequada, ni s'ha actuat amb la deguda diligència i iniciativa de servei. S’avertieix al Districte de Gràcia de la necessitat de comprovar l'estat actual del problema que afecta a la reclamant i als seus veïns i de la necessitat d'actuar amb recursos adients d'atenció a les necessitats del benestar de les persones. 16Q000126 Eficàcia de l’Administrac ió pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la no admisió d'una sol·licitud per un ajut per habitatge. S’estima en part la queixa perquè, si bé la convocatòria dels ajuts per al lloguer dels anys 2015 i 2016 preveu un tracte diferenciat a les unitats de convivència amb una persona amb discapacitat, les condicions amb les quals ho fa no es correspon a la realitat. Així mateix, perquè cal acceptar les formalitzacions de les sol·licituds de la ciutadania, en tots els casos. Es recomana a la representació municipal al Consorci de l'Habitatge de Barcelona que es vetlli per tal que es garanteixi que pot presentar una sol·licitud escrita. Es recomana que revisi la forma en què es tenen en consideració la condició de discapacitats per a a l'accés a les prestacions econòmiques, en coordinació amb l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 196 16Q000199 16Q000200 16Q000201 16Q000202 16Q000203 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Disconformitat amb un cessament d'activitat al carrer Sevilla S’arxiva la queixa ja que es troba pendent d'una resolució judicial. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4