Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 16Q000204 16Q000205 16Q000206 16Q000207 16Q000208 16Q000219 Dret a la propietat privada (art.33 CE Disconformitat amb l'actuació municipal per aturar un desnonament judicialment en dues ocasions. S’estima la queixa perquè l'actuació dels serveis municipals no han resolt el problema existent, i amb la seva actuació han provocat que persistís durant 4 mesos més per resoldre's igual que si no hagués actuat. Es recomana a la Regidoria de Drets Socials la revisió dels protocols d'intervenció en els casos de desnonaments per tal de preservar equitativament els drets tant dels propietaris dels habitatges a recuperar la seva propietat amb una sentència judicial dictada, com dels llogaters a ser reallotjats adequadament. Es recomana a la Unitat per a la Prevenció de l'Exclusió Social que analitzi el cas, estudiï els indicadors que donaven informació de la implicació de la família afectada i valori les conseqüències que ha tingut la seva intervenció en els legítims propietaris. 197 16Q000425 Eficàcia de l’Administrac ió pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la tramitació d’un expedient de disciplina urbanística. S’estima la queixa perquè el Districte de Ciutat Vella no ha donat compliment als terminis legalment establerts per a la resolució dels recursos presentats pels interessats en contra de les resolucions municipals. 15Q000185 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Disconformitat amb la denegació d’un canvi d’habitatge públic. S’estima la queixa formulada perquè existeixen circumstàncies excepcionals acreditades documentalment per sol·licitar el canvi d'habitatge. Es recomana al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona que estimi la sol·licitud de canvi d'habitatge realitzada. 15Q000688 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Queixa en relació amb la necessitat d'habitatge digne i adequat. S’estima la queixa perquè el Consorci de l'Habitatge de Barcelona no ha pogut donar resposta a la problemàtica d'accés a un habitatge dotacional. Es recomana al Consorci de l'Habitatge que impulsi més convocatòries d'accés a l'habitatge dotacional per a persones amb INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA vulnerabilitat econòmica i social. 15Q001013 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Disconformitat amb la quota de lloguer a abonar per l’habitatge dotacional de gent gran. S’estima en part la queixa perquè, tot i que la quota de lloguer està calculada d'acord amb allò establert en l'Acord d'actuació de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania, el Consorci de l'Habitatge de Barcelona i el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona de data 30 de novembre de 2010, cal procedir a una revisió dels criteris que s'hi estableixen. Es recomana a la Regidoria d'Habitatge que insti la revisió del l'Acord. 16Q000144 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Discoformitat amb el cost del servei d’aigua calenta i calefacció d’un habitatge dotacional per a gent gran. S’estima la queixa perquè la factura que s'ha d'abonar per disposar d'aigua calenta i calefacció és a priori més alta que si es disposin d'altres sistemes de producció. Es recomana al Patronat Municipal de l’Habitatge que realitzi un estudi que permeti conèixer quin és el cost que les persones residents d'aquesta promoció abonen en subministraments en comparació amb altres promocions d'habitatges de gent gran. 198 16Q000168 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Disconformitat dels veIns d’una finca del mateniment que realitza el Patronat Municipal de l’Habitatge S’estima en part la queixa dels veïns o veïnes de la finca de l'avinguda Vallcarca, 262 . Es recomana al Patronat Municipal de l’Habitatge que valori l'elaboració d'un codi de bona Administració i bon veïnatge que reculli mesures com les proposades o d'altres que consideri adients per millorar la gestió dels habitatges públics. 16Q000301 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Queixa en relació a la resposta donmada a un procés de desnonament. L'actuació del Consorci de l'Habitatge de Barcelona ha estat adequada. 16Q000342 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Demanen supervisió de l'execució del programa canvia't d'habitatge. S’estima la queixa perquè l'actuació dels Serveis Municipals ha estat insuficient. Es recomana a l'Ajuntament de Barcelona que ofereixi en pla d'igualtat a totes les persones que han estat admeses (61 persones ) al Programa ''Canviat d'habitatge'' un habitatge en règim de lloguer accessible en l'entorn del barri de INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach