Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA la Barceloneta. 16Q000485 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Queixaper un desnonament d'un habitatge públic. S’estima en part la queixa tot i que l'actuació del Patronat Municipal de l’Habitatge ha estat correcta. Es recomana a la Regidoria d'Habitatge que es faciliti el pagament del deute pendent en el termini de dos anys per tal d'evitar que s'executi el desnonament. Es recomana als Serveis Socials de Sant Andreu que facin el seguiment de la situació econòmica de la senyora i el seu nucli familiar en coordinació amb el Patronat, per garantir el pagament de la quota de lloguer. 16Q001001 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Disconformitat amb les despeses de manteniment de l’interior d’habitatge que li repercuteix el Patronat Municipal de l’Habitatge. S’estima la queixa perquè aquesta Sindicatura valora que correspon al Patronat Municipal de l’Habitatge mantenir els habitatges dotacionals per a gent gran en condicions d'habitabilitat. Es recomana al Patronat Municipal de l’Habitatge que assumeixi el cost de les reparacions que permeten mantenir les condicions d'habitabilitat dels habitatges dotacionals i que excedeixin de les petites reparacions o obres. 199 15Q001094 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Disconformitat amb la manca d'eficàcia de la intervenció municipal per solucionar les deficiències d'habitabilitat d’un habitatge. S’estima la queixa perquè l'actuació del Districte de Sant Martí en l'expedient objecte de queixa no respon al principi de bona Administració. Es recomana al Districte de Sant Martí que realitzi el seguiment adequat de l'expedient en curs, i que es tramitin, si escau, les ordres de manteniment del bé immoble i les actuacions necessàries per tal que els propietaris les compleixin de forma voluntària o pactada. 16Q000161 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Queixa en relació amb obres a l'edifici del seu habitatge que ha resultat amb danys. S’estima la queixa perquè l'actuació del Districte de l'Eixample ha estat insuficient. Es recomana al Districte que les resolucions dels expedients siguin acomplertes i que faci el seguiment adequat del seu compliment, i que adopti en cas contrari, si escau, les mesures oportunes. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 16Q000258 Eficàcia de l’Administrac ió pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la manca de resposta a una petició d'intervenció del Districte de Sants- Montjuïc en un problema de desguàs d'una finca. S’estima la queixa perquè l'actuació dels serveis municipals no ha estat eficaç. Es recomana al Districte de Sants-Montjuïc que continuï la tramitació de l'expedient, i, en general, que sigui més diligent a iniciar els expedients de disciplina urbanística, sobretot en aquells casos en què hi hagi danys que requereixin d'una inspecció gairebé immediata, i que faci un seguiment acurat de les notificacions ja que, si aquestes no s'entreguen, difícilment es donarà compliment als requeriments emesos pel Districte. 16Q000297 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Disconformitat amb l'atenció rebuda per part del Consorci de l'Habitatge. L'actuació del Consorci de l'Habitatge ha estat adequada. 16Q000620 Principi de legalitat (art.9 CE) Disconformitat amb una sanció administrativa a la Comunitat de Propietaris. S’estima la queixa perquè l'actuació del Districte de les Corts ha estat desproporcionada. Es recomana al Districte la revocació de la resolució dictada i de la multa coercitiva imposada per al seu compliment i l'arxivament de l'expedient. Es recomana, la implantació d'altres mesures (en coordinació amb altres serveis, com la Guàrdia Urbana, serveis socials i serveis de mediació veïnal) per tal de solucionar els problemes de convivència que es puguin produir a la porxada d'aquesta finca. 200 16Q000655 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Queixa en relació amb un expedient en tràmit per molèsties (filtracions) produides per instal·lacions d'habitatge veï. S’estima en part la queixa perquè, tot i que, l'actuació del Districte de Gràcia ha estat correcta, la legalitat urbanística no ha estat encara restaurada. Es recomana al Districte que continuï amb l'adopció de les mesures oportunes per fer complir l'ordre de restauració de la legalitat urbanística. Urbanisme i ciutat 15Q000325 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Queixa dels veïns contra l'aprovació de la modifiació del PERI l'any 2007 que permet Es declara correcta l’actuació municipal. S’adverteix a l'Ajuntament de la necessitat d'impulsar processos participatius i informació suficient, quan es tracti d'iniciatives urbanístiques d'una INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4