Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA la construcció d'un hotel al carrer Rec Comtal. rellevància especial, sense que pugui considerar-se suficient el compliment dels requisits mínims legals. S’adverteix a l'Ajuntament de la necessitat de perfeccionar i completar la llicència d'obres de l'hotel amb els informes sobre la formalització i integració de la façana en l'entorn i sobre l'adequació de l'obra a les recomanacions fetes pel Museu d'Història de la Ciutat. S’adverteix a l'Ajuntament del deure d’executar la construcció d'habitatges de protecció en el solar cedit gratuïtament en l'àmbit d'actuació de l'MPERI 2007. 15Q000574 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Presumpte incompliment d'un programa d'equipament a un barri. S’estima la queixa perquè la dotació d'equipaments al barri és un deure municipal que no es pot condicionar a actuacions de futur que depenen d'altres administracions. Es recomana a l'Ajuntament de Barcelona que inclogui en el Pla d'actuació del Districte de Sant Andreu l'execució, previ consens amb els veïns i veïnes del barri, dels equipaments previstos en el PAU1 de l'entorn de la Sagrera ni que sigui en espais alternatius. Es recomana a l'Ajuntament que vetlli per la igualtat de recursos entre els barris. 201 15Q000776 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Disconformitat amb la proposta reallotjament en el marc de la gestió urbanística S’estima la queixa perquè l'actuació dels serveis municipals per garantir els drets de l'habitatge ha estat insuficient. Es recomana a Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) que ofereixi a la persona promotora de la queixa un habitatge de lloguer social del parc d'habitatges de l'Ajuntament de Barcelona en l'entorn actual on viu per fer efectiu el seu dret al reallotjament. 15Q001304 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Queixa en relació amb el retard en l’execució del pla urbanístic de la Colònia Castells. Es declara correcta l’actuació municipal, perquè es tracta d’un planejament aprovat i vigent, en fase de gestió. Es recomana a l’Ajuntament que continuï amb l’execució del planejament i que aquest es produeixi dintre dels terminis previstos. Recomanar a l’Ajuntament que es garanteixi el dret a la informació de tots els afectats. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 15Q001328 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Queixa en relació amb el informació i execució del Pla urbanístic de la Colònia Castells. L’actuació municipal d’incloure les persones residents en la Comissió de seguiment del Pla urbanístic de la Colònia Castells ha estat correcta. 16Q000019 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Queixa en relació amb l'afectació urbanística de la finca del carrer Santanyi S’estima la queixa perquè el nodesenvolupament pel que fa a l'ús del sòl de la finca previst en el Pla General Metropolità o alternativament la nomodificació d'aquest comporta un perjudici al propietari d'aquesta finca. Es recomana a l'Ajuntament que insti valorar la modificació del Pla General Metropolità per deslligar les finques d'aquest carrer lligades a la qualificació 7a , donat que no es produirà l'ampliació del equipament. 16Q000087 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Queixa en relació amb una petició no contestada per part del Districte de Sant Andreu. L'actuació del Districte de Sant Andreu ha estat correcta. 16Q000669 Medi ambient (art.45 CE) Disconformitat amb la instal·lació d'una benzinera al Districte de Sarrià. S’estima la queixa dels veïns, tot i que l'actuació de l'Administració ha estat d'acord amb la normativa vigent, ja que la ubicació de la benzinera és inadequada. Es recomana al Districte de Sarrià que vetlli pel compliment de les condicions establertes per exercir l'activitat. Es recomana a l'Ajuntament que valori si és necessari realitzar algun canvi en la regulació de l'exercici d'aquesta activitat a prop de determinats equipaments. 202 15Q000121 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Queixa que reclama l'obertura d'un pas que hi ha entre uncarrer i un equipament. S’estima la queixa perquè no s'ha procedit a l'obertura del pas entre el carrer Gran de Sant Andreu i l'equipament de Fabra i Coats tal com s'havia previst en l'acte de concessió de la llicència d'obres. Es recomana al Districte de Sant Andreu que es procedeixi a l'obertura de l'esmentat pas públic. 15Q000727 Propietat privada (art.33 CE) Queixa en relació amb un local afectat pel Nou pla d'Escoles S’estima en part la queixa perquè, tot i l'esforç d'atenció i informació a la ciutadana, els dos serveis municipals implicats no s'han coordinat de forma INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
informations municipales - Mairie de Valmont
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues