Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Bressol. suficient. Es recomana al Districte de l'Eixample i a l'Institut Municipal d'Educació de l'Àrea de Drets Socials que coordinin la seva actuació respecte de la previsió d'una nova escola bressol municipal al carrer Rosselló,195, que estableixin un calendari d'actuacions i n'informin correctament la interessada. 15Q001305 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb les obres al carrer Alegre de Dalt. S’estima en part la queixa i s’adverteix a Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA) la seva obligació, com a màxim responsable de l'execució de les obres, de supervisió i inspecció de les obres contractades, així com de la necessitat de garantir-ne llur qualitat d'acord amb el que s'estableix en els plecs de clàusules dels contractes, els projectes tècnics i els plans d'obra. 15Q001371 Medi ambient (art.45 CE) Queixa del veinat d’una finca de la Via Laietana per les dificultats d’accessibilitat per l’estat de l’entorn. S’estima en part la queixa dels veïns de la finca de la via Laietana,. Es recomana al Districte de Ciutat Vella el seguiment de les obres de la façana. Es recomana a l'Institut de Parcs i Jardins de Barcelona que procedeixi a cobrir els escocells dels arbres tal com els ha sol·licitat el Districte de Ciutat Vella. Es recomana a la Guàrdia Urbana que, en les seves competències de vigilància del trànsit a la ciutat, vetlli per l'ús adequat de la parada de taxis de la plaça Antoni Maura. 203 16Q000302 Legalitat d'actuació administrativa. Dret a ser indemnitzat (art. 106 CE) Queixa en realció amb unes obres no ben acabades que afecten un immoble. Es resol que l'actuació del Districte d'Horta-Guinardó ha estat correcta i no es pot determinar si les obres fetes el 2014 tenen relació amb la situació actual que presenta la finca. 16Q000598 Medi ambient (art.43 CE) Queixa l'estat deficient de la vorera en una parada de bus. S’estima en part la queixa perquè fa molts mesos que existeix aquest forat a la parada de bus, i és una font de risc que genera responsabilitat municipal. Es recomana al Districte de les Corts que procedeixi a reparar, sense dilació, el forat de la vorera que hi ha a la marquesina de la parada de bus referida. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 16Q000853 Participar en els afers públics (art.23 CE) Queixa en relació amb la construcció d’un camp de futbol d'esports de St. Genís dels Agudells al Patronat Ribas. S’estima en part la queixa perquè la informació facilitada als veïns sobre l'actuació urbanística a desenvolupar a través de la tramitació del Pla especial urbanístic per a la regulació de l'equipament esportiu situat al passeig de la Vall d'Hebron, és millorable d'acord amb les Normes reguladores de la participació ciutadana. Es recomana a l'Ajuntament que adopti, al seu moment, les mesures oportunes junt amb l'entitat que gestioni l'equipament i l'entorn veïnal de forma participada per l'adequat funcionament de la instal·lació. 15Q000128 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Queixa en relació amb unes obres que han alterat la façana d'un immoble. S’estima en part la queixa perquè es van fer obres que no s'ajustaven al projecte i es realitzaven activitats irregulars sense llicència en un habitatge, sens perjudici de la reacció i de la intervenció municipal ajustada a dret. Es recomana al Districte de Sant Andreu que vetlli per tal que amb el Pla especial de protecció del carrer Gran es porti a terme un control especial de l'esmentada finca, a fi que s'ajusti als requeriments previstos. Es recomana al Districte de Sant Andreu que es realitzi un seguiment adequat per tal de garantir que no s'exerceix la prostitució en la finca esmentada. 204 15Q000519 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Desacord amb l'ordre municipal de restauració de la legalitat urbanística. L'actuació del Districte de l'Eixample ha estat adequada. Es recomana al Districte de l'Eixample que resolgui el recurs d'alçada interposat per l'interessat. 15Q000818 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Disconformitat amb la tramitació municipal d’un expedient de conservació d’una finca. S’estima la queixa perquè l'actuació del Districte de l'Eixample, en l'expedient objecte de queixa, no respon al principi de bona Administració. Es recomana al Districte que es tingui la comunitat de propietaris, com a part interessada del procediment. Es recomana al Districte de l'Eixample que es tramitin, si escau, les ordres de manteniment del bé immoble i les actuacions necessàries per tal que els propietaris les compleixin de forma voluntària o pactada. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues