Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 15Q000904 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Queixa per la tramitació d’una denúncia per unes presumptes irregularitats urbanístiques denunciades. S’estima en part la queixa perquè, tot i que l'actuació del Districte de Sarrià-Sant Gervasi ha estat intensiva, no ha estat suficientment eficaç. Es recomana al Districte de Sarrià-Sant Gervasi que vetlli pel compliment efectiu de les resolucions dictades. Es recomana al Districte de Sarrià-Sant Gervasi la resolució de l'expedient sancionador tramitat a la persona denunciada. Es recomana a la Quarta Tinença d'Alcaldia que promogui la interpretació i aplicació proactiva de l'Ordenança d'usos del paisatge urbà de Barcelona, o si és necessari la seva modificació, a efectes que les façanes dels interiors d'illa -en tant que aquests interiors també són paisatge urbà pels ciutadans i ciutadanes que habiten el seu entorn- tinguin la mateixa protecció que les que donen a la via pública. 15Q001010 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Queixa amb la inactivitat municipal davant presumptes irregularitats urbanístiques denunciades. S’estima en part la queixa perquè no es va considerar que la persona denunciant fos part interessada en el procediment ni tampoc es va rebutjar la seva petició de ser-ho. Es recomana al Districte de Sarrià- Sant Gervasi que doni compliment a l'article 31 de la Llei 30/1992, i en conseqüència tingui per persones interessades en el procediment aquelles que hi tinguin interessos legítims, individuals o col·lectius, que puguin quedar afectats per la resolució i s'hi personin mentre no s'hagi dictat resolució definitiva. 205 15Q001072 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Queixa en realització d'obres en un solar proper al domicili de l'interessat, que considera irregulars i que causen molèsties per soroll. S’estima en part la queixa perquè l'actuació municipal ha estat correcta però no prou eficient per garantir la legalitat urbanística. Es recomana al Districte d'Horta-Guinardó que continuï amb la tramitació adequada de l'expedient. Es recomana al Districte d’Horta-Guinardó que, en el cas que s'hagi produït una infracció urbanística, es valori la tramitació del corresponent expedient sancionador. 15Q001135 Habitatge digne, adequat (art.47 Queixa en relació amb la inspecció S’estima la queixa perquè el temps transcorregut entre la denúncia INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA CE) d'habitatge. realitzada per la promotora de la queixa i l’inici de les actuacions d’investigació per part de l’Ajuntament és excessiu. Es recomana al Districte de l’Eixample que instrueixi els expedients dintre dels terminis previstos i en el cas que es produeixin retards significatius en les tramitacions s’informi adequadament les persones interessades del motiu del retard. 15Q001356 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb la instal·lació d'una antena parabòlica denunciada. S’estima la queixa presentada ja que constatada fa dos anys una irregularitat en la instal·lació d'una antena de recepció de senyal de televisió no existeix cap acte d'autoritat dirigit a corregir la situació. S’adverteix al Districte de Sants-Montjuïc de la necessitat d'adoptar, sense solució de continuïtat, un determini sobre la qüestió plantejada per la reclamant. 16Q000003 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Disconformitat amb obres fetes a un pati interior comunitari. S’estima en part la queixa perquè l'actuació del Districte Sants-Montjuïc no ha estat eficaç. Es recomana novament al Districte que les resolucions siguin acomplertes i que faci el seguiment adequat del seu compliment, i que adopti si escau, les mesures oportunes. 206 16Q000018 Habitatge digne, adequat (art.47 CE) Disconformitat amb unes obres que es realitzen al carrer Tapioles. S’estima en part la queixa perquè, tot i que l'actuació del Districte de Sants- Montjuic ha estat d'acord amb el procediment de restauració de la legalitat urbanística, no respon al principi d'eficàcia a causa del temps transcorregut des de la denúncia de la vulneració de la legalitat urbanística. Es recomana al Districte de Sants-Montjuïc que s'emeti al més aviat possible l'informe tècnic qualificat i que actuï en conseqüència. 16Q000044 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la intervenció del Districte d'Horta- Guinardó en un expedient de disciplina urbanística. S’estima la queixa perquè la tramitació dels expedients ha estat excessivament dilatada en el temps. Es recomana al Districte d'Horta-Guinardó que supervisi des d'un principi els informes d'inspecció que emeten els tècnics per tal d'evitar haver de fer resolucions de rectificació que poden causar la nul·litat dels actes administratius i/o caducitat dels INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach