Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA procediments. Se suggereix a la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que incorpori els procediments sancionadors d'obres en el programa informàtic AUTORITAS per tal de poder penalitzar les infraccions d'obres comeses a la ciutat de Barcelona. 16Q000069 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Manifesta la seva disconformitat per l'expedient que se li ha obert per la ubicació de l'aparell d'aire acondicionat. S’estima la queixa perquè no existeix constància que actualment s'estigui vulnerant l'Ordenança dels usos del paisatge urbà. Es recomana al Districte de Ciutat Vella que procedeixi a estimar el recurs d'alçada interposat contra la multa coercitiva i a l'arxivament de l'expedient. 16Q000129 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la informació i actuació del Districte en relació amb el passatge Arc de Sant Martí. S’estima la queixa perquè l'actuació municipal no ha estat formalment correcta i tampoc ha estat eficaç. S’adverteix al Districte d'Horta-Guinardó que comprovi l'execució de les obres fetes al passatge Arc de Sant Martí i adopti les mesures regulades per la Llei d'urbanisme quan les obres es realitzen sense llicència o comunicació o sense ajustar-se al seu contingut. Es recomana que s’impulsi l'acció inspectora de totes aquelles obres que es realitzin en el seu territori i que es continui amb la cessió del passatge, per tal que tingui al més aviat possible la consideració plena d'espai públic. 207 16Q000181 Patrimoni històric, cultural i artístic (art. 46 CE) Disconformitat amb obres que considera irregulars a diversos edificis de la Maternitat. S’estima en part la queixa perquè, si bé el Districte de les Corts ha estat diligent a l'hora d'inspeccionar les obres i requerirne la legalització, no ha estat prou eficaç en no sancionar les obres iniciades sense llicència/comunicat. Es recomana al Districte de les Corts que incoï els procediments sancionadors corresponents en el cas de detectar obres realitzades sense llicència per tal de penalitzar les infraccions comeses. 16Q000276 Legalitat d'actuació administrativa. (art.106 CE) Disconformitat amb un expedient de restabliment de la legalitat urbanística. S’estima la queixa perquè l'actuació del Districte no respon al principi de bona Administració. Es recomana al Districte que continuï amb l'execució de la resolució dictada i que tramiti el corresponent expedient sancionador en INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA el cas que correspongui. 16Q000406 Patrimoni històric, cultural i artístic (art.46 CE) Queixa en relació amb la restauració de la façana del Liceu. Es considera que la informació recollida evidencia que l'actuació del servei municipal ha estat ajustada a dret i eficaç. I, recorda a l'Ajuntament de Barcelona que, atenent la normativa existent, davant projectes de conservació que puguin ser innovadors estèticament, cal mantenir la integritat com a valor cultural dels béns patrimonials o culturals. Així mateix, recomana a l'Ajuntament de Barcelona que es pugui informar la ciutadania sobre el projecte de restauració de la façana del Gran Teatre del Liceu, especialment als veïns i les entitats vinculades. 16Q000429 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Queixa en relació amb els costos de reposició d'una vorera que considera excessius. Es declara correcta l'actuació del Districte de Gràcia. 208 16Q000480 Legalitat d'actuació administrativa (art. 106 CE) Disconformtiat amb l'horari autoritzat per la realització d'obres a domicili amb problemes de soroll. Es resol que l'actuació de la Guàrdia Urbana ha estat correcta i ajustada a dret ja que no disposava de permís per fer les obres. 16Q000634 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Queixa en relació amb els perjudicis que pateix un local arrendat al Portal de l'Àngel per causa d'una bastida. L'actuació municipal ha estat correcta. 15Q000614 Patrimoni històric, cultural i artístic (art.46 CE) Queixa en relació amb el projecte de reposició de dues boques de metro històriques. S’estima en part la queixa perquè, tot i que l'actuació de la Tinència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha estat actualment correcta, l'Ajuntament ha de reparar, ara, les conseqüències de les decisions preses amb anterioritat. Es recomana a la Tinència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que per evitar que INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach