Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA es torni a produir un perjudici com el causat, vetlli adequadament per la conservació dels elements patrimonials o singulars de la ciutat. 15Q000716 Patrimoni històric, cultural i artístic (art.46 CE) Disconformitat amb les activitats que es desenvolupen al jardí Ferran Soldevila. S’estima la queixa perquè, tot i la ràpida actuació del Districte davant la queixa plantejada, no ha estat capaç d'evitar que es produeixin els fets i la seva previsió d'actuació és poc proactiva. Es ecomana al Districte de l'Eixample que vetlli perquè no es tornin a desenvolupar actes al Jardí Ferran Soldevila sense llicència. Es recomana que, davant les sol·licituds de llicències per a aquest espai que pugui rebre en el futur, tingui present la seva condició de bé cultural d'interès nacional. Es recomana a la Tinència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que promogui les actuacions necessàries per tal de determinar si les activitats desenvolupades al Jardí han pogut tenir impacte sobre la conservació de l'espai. 15Q000739 Patrimoni històric, cultural i artístic (art.46 CE) Queixa en relació amb la desaparició dels elements originals que formaven part de l'accés de l'estació de metro de Liceu S’estima la queixa perquè la reforma de l'estació de metro del Liceu no va preservar adequadament els elements ornamentals de l'accés i perquè no s'ha tingut en compte la decisió anterior de la síndica en què es recomanava la reposició d'aquests elements. Es recomana a la Tinència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que vetlli per tal d'evitar que es torni a produir un perjudici com el causat, i que les futures actuacions d'accessibilitat en estacions de metro preservin adequadament els elements patrimonials o singulars que pugui haverhi. Es recomana que restitueixi les columnes que actualment es troben en magatzems municipals, en coherència amb altres actuacions similars previstes, atesa la bona conservació d'aquestes. 209 15Q001146 Patrimoni històric, cultural i artístic (art.46 CE) Manca de preservació de restes arqueològiques sota les obres de l'hotel del carrer Es declara correcta l’actuació municipal ja que no s'han observat indicis d'actuació irregular en el procediment seguit para l'aprovació del Pla especial l'MPERI 2007 que puguin significar la nul·litat de les actuacions. No s'observen indicis d'actuació municipal irregular en allò que INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Rec Comtal fa referència a l'estudi, la identificació i la presa de decisions sobre com calia actuar amb relació a les restes arqueològiques del Rec Comtal localitzades durant la construcció de l'hotel. Medi ambient 14Q000920 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb les molèsties provocades per vols d'helicòpters sobrevolant la ciutat. Es declara correcta l’actuació municipal ja que no s'observen indicis d'actuació irregular ni conculcació dels drets del reclamant per l'actuació municipal. Es recomana a la Guàrdia Urbana la necessitat de recordar i instruir els seus agents sobre les competències municipals en matèria de contaminació acústica, i especialment en relació amb el vol d'helicòpters. 15Q000587 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la contaminació acústica excepcional generada amb ocasió de les Festes del Barri de Porta. S’estima la queixa ja que es van incomplir els valors màxims d'immissió acústica que es preveuen per a les activitats lúdiques a l'aire lliure i en conseqüència es van vulnerar els drets de la reclamant a la intimitat, a la salut i a gaudir d'una qualitat de vida digna a l'interior del seu habitatge. No consta que els serveis municipals adoptessin cap mesura preventiva, ni de control, per avaluar les condicions establertes per l'Ordenança de medi ambient urbà. S’adverteix a l'Ajuntament de la necessitat de complir i fer complir els valors màxims d'immissió acústica en l'ambient exterior amb motiu de les festes, els concerts i les revetlles celebrades a l'aire lliure. Es recomana una reflexió i una possible regulació dels requisits d'emplaçament en zona urbana de les activitats musicals que requereixen valors acústics per sobre dels 80 dB(A) i l'ocupació de l'espai públic. 210 15Q000668 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la intervenció municipal amb ocasió d'una denúncia veïnal per contaminació acústica. S’estima en part la queixa ja que, si bé l'Ajuntament ha acceptat les al·legacions plantejades pel promotor declarant l'anul·lació expressa d'una d'elles i presumpta l'altra, els mesuraments dels valors d'intensitat acústica es troben 5 dB(A) per sobre dels llindars màxims acceptables i que realitzi totes les INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4