Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA actuacions que siguin necessàries per conèixer quina és l'afectació acústica ocasionada pel funcionament de la instal·lació d’aire condicionat. 15Q000692 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb les molèsties per soroll nocturn en un pis proper al domicili. Es declara correcta l’actuació municipal i no s'han conculcat els drets dels reclamants per una presumpta actuació insuficient de l'Ajuntament. 15Q000709 Medi Ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la contaminació acústica que genera el sistema de climatització d’un hotel. S’estima en part la queixa ja que, si bé els serveis municipals han actuat per tal d'objectivar l'existència de molèsties acústiques, la tramitació no ha estat prou àgil i el promotor de la queixa ha hagut de suportar les molèsties derivades de l'excés d'immissió sonora. Es recorda al Districte de Sants-Montjuïc l'obligació de donar resposta expressa a les peticions d'informació dels ciutadans, en el marc de la tramitació d'expedients administratius. 15Q000794 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat per la possible manca d'actuació municipal suficient pel mal funcionament d'una alarma. S’estima la queixa ja que l'actuació municipal no ha estat suficientment àgil, ni eficaç, i perquè s'ha vulnerat el dret de les persones afectades a gaudir duna qualitat de vida digna i d'intimitat. Es recomana a l'Ajuntament una modificació en la normativa municipal de manera que es tingui coneixement suficient i comprovat de les dades tècniques de les alarmes que resultin accessibles en el cas que hagin de desactivar-se i la localització actualitzada i eficaç de les persones responsables de la instal·lació. Es recomana al Districte de les Corts que verifiqui que l’alarma compleix amb els requeriments tècnics exigits per l'Ordenança general de medi ambient urbà, que es facin les correccions que calguin en la instal·lació i que s'actualitzin les dades de localització dels responsables. 211 15Q000803 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la posible manca d'actuació davant molèsties per soroll i S’estima la queixa en allò que fa referència a la manca de resposta expressa a la petició al Districte de l'Eixample . S’adverteix al Districte de l'Eixample sobre el deure legal de INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA il.legalitat urbanística. resoldre expressament les peticions, així com les actuacions administratives iniciades com a conseqüència d'un episodi de contaminació acústica comprovat. 15Q000881 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la contaminació acústica i atmosfèrica generada al recinte de la sagrada Família. S’estima la queixa ja que el Districte de l'Eixample diu que no ha autoritzat el funcionament de generadors elèctrics en horari nocturn, s'ha comprovat el seu funcionament i no ha actuat per tal d'impedir, remeiar i sancionar, si escau, la infracció. S’estima la queixa ja que no consta cap actuació del Districte de l'Eixample malgrat que al temple de la Sagrada Família es realitzen obres de construcció els dissabtes sense autorització expressa de l'Ajuntament. S’adverteix al Districte de la necessitat de complir i fer complir la normativa en matèria d'autorització i execució d'obres i sobre la lluita contra la contaminació acústica. 15Q000901 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la manca de solució a les molèsties que pateix per sorolls nocturns provinents del local situat sota el seu habitatge. S’estima per tercera vegada en dos anys la reclamació presentada per molèsties acústiques suportades per la reclamant i no constar el seu cessament i sí una actuació insuficient, injustificada i ineficaç dels serveis municipals del Districte. S’adverteix al Districte de l'Eixample l'obligació legal d'actuar eficaçment contra els episodis de contaminació acústica comprovats ja que es vulneren els drets a la intimitat i la salut integral dels afectats i s'obra la possibilitat a que es judicialitzi el conflicte amb probables responsabilitats penals i patrimonials per l'Ajuntament. 212 15Q000914 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la contaminació acústica generada per un bar. S’estima la queixa ja que es dedueix una activitat municipal insuficient per fer complir l'horari de tancament del local denunciat i mantenir l'ordre i la pau a la via pública que permeti el descans dels veïns. S’adverteix al Districte de Sants- Montjuïc de la necessitat de controlar els horaris de tancament dels locals de pública concurrència. S’adverteix a l'Ajuntament de la necessitat d'establir els mecanismes que permetin assegurar INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach