Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA un comportament civilitzat i respectuós de la clientela al carrer. Es recomana al Districte que recordi als responsables dels locals de pública concurrència i en concret als Extremo l'obligació legal de col·laborar impedir el comportament incívic dels clients i donar compte a la policia de les conductes incíviques. 15Q000937 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la falta d'assistència per part de la Guàrdia Urbana a les peticions d'ajuda efectuades. S’estima la queixa presentada en considerar que l'actuació municipal no ha estat prou diligent ni eficaç per les raons que figuren en el cos de la decisió. Es recomana que en les situacions de comprovada la permanència d'un possible conflicte i amb independència de la potestat dels agents de la Guàrdia Urbana de proposar la intervenció dels serveis de mediació, s'avaluï la situació informant als serveis de prevenció. 15Q001166 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Desacord amb la manca de resolució d’un expedient de disciplina iniciat arran de les molèsties que ocasiona una activitat. S’estima la queixa perquè, malgrat que es va constatar que l'activitat de bar que s'exercia a la terrassa d’un Hotel no disposava de llicència, i havia quedat objectivament provat que superava els límits d'immissió sonora previstos legalment, no es van prendre mesures cautelars perquè les persones afectades no haguessin de suportar les molèsties. Es recomana al Districte de l'Eixample que vetlli perquè no es reprodueixin les molèsties, especialment perquè en breu s'iniciarà el període estival, i amb ell la reactivació d'aquest tipus d'activitats a l'aire lliure. Es recomana a la Direcció de Serveis Jurídics Centrals que s'estudiï la possibilitat de regular l'activitat de bar que es realitza als terrats i espais a l'aire lliure dels hotels de la ciutat, com a activitats de pública concurrència, per tal que es desenvolupi amb garanties de seguretat i sense ocasionar molèsties. 213 15Q001170 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb una sanció per infracció de l'Ordenança de Medi Ambient. S’estima en part la queixa perquè es va iniciar de forma errònia l'expedient sancionador, tot i que en comprovar la manca de responsabilitat de l'interessat es va resoldre anul·lar les actuacions i deixar-lo sense efecte. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 15Q001301 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb el soroll d'una porta metàl·lica i la manca de resolució del problema per part del Districte. S’estima en part la queixa presentada al considerar que l'actuació conjunta dels serveis competents no ha estat prou àgil des del mes de març de 2015, en què es va presentar la primera reclamació. 16Q000037 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb la manca de resposta a la sol·licitud d'intervenció del Districte per soroll de maquinària de condicionament d'aire. S’estima la queixa perquè l'actuació del Districte d'Horta-Guinardó no ha estat ajustada a dret ni eficaç. Es recomana al Districte d'Horta-Guinardó que vetlli perquè se satisfacin els drets de la ciutadania, que faci les comprovacions necessàries en aquest cas concret, i per evitar que es torni a produir un perjudici com el causat que tramiti les queixes de soroll quan en tingui coneixement de causa. 16Q000074 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la contaminació acustica provinent del camp d'esports de la Guineueta. Incompliment dels compromisos adoptats pel Districte amb relació a l'anterior queixa. S’estima la queixa ja que el Districte de Nou Barris no dóna resposta a les qüestions plantejades per la reclamant i per la síndica de greuges, ni assumeix el compromís d'evitar l'ús d'estris com clàxons, botzines i tambors en una instal·lació esportiva situada dins d'un entorn urbà residencial. S’adverteix al Districte de la necessitat de ser congruent amb els seus propis actes i donar compliment al compromís d'evitar l'ús dels estris que provoquen una contaminació acústica amb uns valors d'immissió no acceptables. 214 16Q000221 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la manca de control municipal a la contaminació acústica provinent d'un local del carrer Margarit. S’estima la queixa perquè l'actuació del Districte de Sants-Montjuïc no ha estat ajustada a dret ni eficaç. S’adverteix al Districte de Sants-Montjuïc que, si encara no ho ha fet, faci les mesures sonomètriques pertinents del local i continuï amb la tramitació de l'expedient. Es recomana al Districte de Sants- Montjuïc que sigui més diligent a l'hora de tramitar les queixes de soroll que poden afectar seriosament la salut de les persones. 16Q000354 Medi ambient (art. 45 CE) Queixa per molèsties del S’estima la queixa ja que, de la informació obtinguda i del relat dels fets des de fa 2 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
informations municipales - Mairie de Valmont
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny